Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron Dekaron

ข้อมูลแผนที่ » Avalon Island

Avalon Island

Avalon Island
Avalon Island (Block)

Monster

NPC


สามารถนำเม้าท์ ไปชี้ที่ชื่อมอนเตอร์/NPC(ด้านบน) เพื่อแสดงตำแหน่งบนแผนที่

Monster

Drake

Drake

Level82 HP29791 Exp5260
ประเภท18 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน486~695
เงิน 441~595 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(9)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0083%), Quesa Helmet(0.0077%), Quesa Boots(0.0226%), Quesa Armor(0.0248%), Acuvence(0.3072%), Markav(0.2392%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1147%), Attack Cube(0.0337%), Health Stone(0.2373%), Copper Argate(0.0844%), Pass Mavric(0.0844%), Nova Gold Necklace(1.3638%)
Mammoth Bee

Mammoth Bee

Level84 HP31309 Exp5590
ประเภท28 พลังโจมตี1,156~1,445 พลังป้องกัน501~717
เงิน 462~624 ระยะโจมตี0
สถานที่เกิดAvalon Island(22)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0083%), Quesa Helmet(0.0077%), Quesa Boots(0.0225%), Quesa Armor(0.0247%), Acuvence(0.3059%), Markav(0.2379%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1176%), Attack Cube(0.0345%), Health Stone(0.2538%), Copper Argate(0.0757%), Pass Mavric(0.0866%), Crystal Gold Necklace(1.3985%)
Thunderbulls

Thunderbulls

Level86 HP32874 Exp5929
ประเภท20 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน517~739
เงิน 484~654 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(11)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0082%), Quesa Helmet(0.0077%), Quesa Boots(0.0224%), Quesa Armor(0.0246%), Acuvence(0.3046%), Markav(0.2375%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1208%), Attack Cube(0.0355%), Health Stone(0.2535%), Copper Argate(0.0889%), Pass Mavric(0.0889%), Nova Gold Necklace(1.4365%)
Echidna Queen

Echidna Queen

Level88 HP34487 Exp6277
ประเภท18 พลังโจมตี1,224~1,530 พลังป้องกัน533~762
เงิน 507~685 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(36)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0082%), Quesa Helmet(0.0102%), Quesa Armor(0.0294%), Valder Pants(0.0035%), Acuvence(0.3028%), Markav(0.2358%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1239%), Attack Cube(0.0364%), Health Stone(0.2564%), Copper Argate(0.0912%), Pass Mavric(0.0912%), Nova Gold Necklace(1.4737%)
Devil Asron

Devil Asron

Level90 HP36150 Exp6634
ประเภท19 พลังโจมตี1,259~1,574 พลังป้องกัน549~785
เงิน 531~717 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(20)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0082%), Quesa Helmet(0.0101%), Quesa Armor(0.0293%), Valder Boots(0.0038%), Acuvence(0.3028%), Markav(0.2353%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1274%), Attack Cube(0.0374%), Health Stone(0.2636%), Copper Argate(0.0937%), Pass Mavric(0.0938%), Nova Gold Necklace(1.5155%)
Gielogun Lord

Gielogun Lord

Level92 HP37861 Exp6996
ประเภท28 พลังโจมตี1,294~1,618 พลังป้องกัน565~808
เงิน 554~748 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(34)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0081%), Quesa Helmet(0.0101%), Quesa Armor(0.0292%), Valder Glove(0.0037%), Acuvence(0.3008%), Markav(0.2344%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.1309%), Attack Cube(0.0385%), Health Stone(0.2709%), Copper Argate(0.0963%), Pass Mavric(0.0963%), Nova Gold Necklace(1.557%)
Treguard

Treguard

Level94 HP43586 Exp7369
ประเภท19 พลังโจมตี0 พลังป้องกัน581~831
เงิน 578~781 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(23)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0079%), Quesa Helmet(0.0114%), Valder Boots(0.0039%), Acuvence(0.2904%), Markav(0.2259%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.2804%), Rhombus(0.2714%), Copper Argate(0.1083%), Pass Mavric(0.1203%), Nova Gold Necklace(1.556%), Turncoat Bordeaux(0.5934%)
Flow

Flow

Level96 HP45580 Exp7750
ประเภท19 พลังโจมตี1,364~1,706 พลังป้องกัน598~855
เงิน 603~814 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(49)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0078%), Quesa Helmet(0.0113%), Valder Glove(0.0038%), Acuvence(0.2897%), Markav(0.2254%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.2884%), Rhombus(0.2792%), Copper Argate(0.1114%), Pass Mavric(0.1238%), Nova Gold Necklace(1.6008%), Turncoat Bordeaux(0.6104%)
Desayer

Desayer

Level98 HP47631 Exp8140
ประเภท28 พลังโจมตี1,400~1,751 พลังป้องกัน615~879
เงิน 629~849 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(33)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0078%), Quesa Helmet(0.0113%), Valder Glove(0.004%), Acuvence(0.2878%), Markav(0.2241%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.2973%), Rhombus(0.2879%), Copper Argate(0.1148%), Pass Mavric(0.1276%), Trail Gold Ring(1.6637%), Turncoat Bordeaux(0.6293%)
Aeries

Aeries

Level100 HP49739 Exp8539
ประเภท19 พลังโจมตี1,437~1,797 พลังป้องกัน632~903
เงิน 640~864 ระยะโจมตี1
สถานที่เกิดAvalon Island(33)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0077%), Quesa Helmet(0.0112%), Valder Helmet(0.0042%), Acuvence(0.2861%), Markav(0.2224%), Intermediate Grade Raw Mazoram(0.3072%), Rhombus(0.2974%), Copper Argate(0.1187%), Pass Mavric(0.1319%), Trail Gold Ring(1.719%), Turncoat Bordeaux(0.6503%)

Favnil

Level110 HP21133183 Exp710000
ประเภท19 พลังโจมตี2,361~2,952 พลังป้องกัน1,584~2,264
เงิน 100,000~250,000 ระยะโจมตี3
สถานที่เกิดAvalon Island(1)
ดรอปไอเท็มQuesa Glove(0.0028%), Quesa Helmet(0.0039%), Quesa Armor(0.0095%), Valder Helmet(0.1529%), Sephiros(0.1199%), Rhombus(0.6251%), Attack Cube(0.5277%), Copper Argate(1.29%), Pass Mavric(1.613%), Trail Gold Ring(6.3078%)