DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Shiva’s Guard

Shiva’s Guardเกราะป้องกัน + 15, INT + 30 และAura ความเร็วในการโจมตีของศัตรูลดลง 25% <ตัวหนา>สกิลเรียกใช้ : ระเบิดคลื่นความเย็น สร้าง Damage 200 และทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆ เคลื่อนที่ช้าลง 40% เป็นเวลา 4 วินาที Cooldown : 30 วินาที ราคา: 600

ส่วนผสม

Mystic Staffจำนวน: 1 ราคา:2,700

Plate Mailจำนวน: 1 ราคา:1,400

รวม: 4,700