DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Orchid Malevolence

Orchid MalevolenceInt + 20, Damage +45, ความเร็วในการโจมตีเพิ่ม +30% และฟื้นฟู MP 225% <ตัวหนา>สกิลเรียกใช้ : ทำให้ศัตรู 1 เป้าหมาย ไม่สามารถใช้สกิลได้ และถูกโจมตีแรงกว่าปกติอีก 20% เป็นเวลา 5 วินาที Cooldown : 25 วินาที ราคา: 0

ส่วนผสม

Oblivion Staffจำนวน: 3 ราคา:0

รวม: 0