DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Force Staff

Force Staff+10 Intelligence, +10 damage, +10% attack speed, Force (Active) ระยะของการผลัก 600 Cool Down 20 วินาที ราคา: 300

ส่วนผสม

Quarterstaffจำนวน: 1 ราคา:900

Staff of Wizardryจำนวน: 1 ราคา:1,000

รวม: 2,200