DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Soul Ring

Soul Ringการฟื้นฟู HP+3 การฟื้นฟูมานา +50% สกิล Sacrifice (active) Cooldown 20 วินาที ผลของสกิล อยู่ได้ 10 วินาที (ผลของสกิล Sacrifice เมื่อกดใช้จะดูด HP ของเรา 150 ไปเพิ่ม มานาของเรา และจะได้โบนัสเพิ่มอีกเมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที) ราคา: 125

ส่วนผสม

Ring of Regenerationจำนวน: 1 ราคา:350

Sobi Maskจำนวน: 1 ราคา:325

รวม: 800