DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Dust of Appearance

Dust of Appearanceเมื่อกดใช้จะมองเห็น Unit ที่ล่องหน รอบๆ ตัว (1250 AOE) เป็นระยะเวลา 12 วินาที ใช้ MP 5 หน่วย มีค่า Cooldown 60 วินาที ราคา: 180

รวม: 180