DotA Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม DotA All-Stars สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น โดยจะมีส่วนของข้อมูลพิเศษต่างๆ แยกออกเป็นหัวข้อหลักๆดังนี้
Version 6.70
Eul’s Scepter of Divinity

Eul’s Scepter of DivinityINTelligence +16, ฟื้น MP 100% และวิ่งเร็ว +20 สกิลเรียกใช้ : ใช้ Cyclone ได้ Cooldown 30 วินาที ราคา: 600

ส่วนผสม

Robe of the Magiจำนวน: 1 ราคา:450

Staff of Wizardryจำนวน: 1 ราคา:1,000

Void Stoneจำนวน: 1 ราคา:875

รวม: 2,925