Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class: Jester

Brown Flashdance Set – Female (Lv. 20)
Brown Flashdance Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/47
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/38
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
Flashdance Set – Female (Lv. 20)
Flashdance Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/47
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/38
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
Brown Flashdance Set -- Male (Lv. 20)
Brown Flashdance Set -- Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/47
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/38
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
Flashdance Set - Male (Lv. 20)
Flashdance Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/47
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/38
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
Maroon Flashdance Set – Male (Lv. 23)
Maroon Flashdance Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/37
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/31
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/51
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/20
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/24
Maroon Flashdance Set - Female (Lv. 23)
Maroon Flashdance Set - Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/37
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/31
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/51
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/20
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/24
Funk Twink Set – Female (Lv. 27)
Funk Twink Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/57
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/45
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/27
Twink Set – Female (Lv. 27)
Twink Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/57
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/45
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/27
Funk Twink Set – Male (Lv. 27)
Funk Twink Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/57
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/45
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/27
Twink Set – Male (Lv. 27)
Twink Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/41
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/34
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/57
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/22
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/45
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/27

12 Next