Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class: Thief

Rogue Set – Female (Lv. 10)
Rogue Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 50/25
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 41/20
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 69/34
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 27/13
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 55/27
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 33/16
Rogue Set – Male (Lv. 10)
Rogue Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 50/25
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 41/20
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 69/34
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 27/13
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 55/27
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 33/16
Sneaky Rogue Set – Female (Lv. 14)
Sneaky Rogue Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 47/23
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 79/39
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 31/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 63/31
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19
Sneaky Rogue Set - Male (Lv. 14)
Sneaky Rogue Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 57/28
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 47/23
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 79/39
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 31/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 63/31
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 38/19

1