Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class: Knight

Wild Viking Set – Female (Lv. 20)
Wild Viking Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Viking Set – Male (Lv. 20)
Viking Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Scarlet Spike Set – Female (Lv. 20)
Scarlet Spike Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 80/32
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 67/26
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 112/44
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 44/17
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 89/35
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 53/21
Wild Viking Set – Male (Lv. 20)
Wild Viking Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Spike Set – Female (Lv. 20)
Spike Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 83/33
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Scarlet Spike Set – Male (Lv. 20)
Scarlet Spike Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 83/33
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Viking Set – Female (Lv. 20)
Viking Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Spike Set – Male (Lv. 20)
Spike Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 83/33
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Brutal Viking Set – Female (Lv. 23)
Brutal Viking Set – Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Brutal Viking Set – Male (Lv. 23)
Brutal Viking Set – Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19

123 Next