Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class: Gladiator

Viking Set -- Female (Lv. 20)
Viking Set -- Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Wild Viking Set - Male (Lv. 20)
Wild Viking Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Viking Set -- Male (Lv. 20)
Viking Set -- Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Wild Viking Set - Female (Lv. 20)
Wild Viking Set - Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 57/22
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 95/38
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 38/15
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 76/30
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
Brutal Viking Set - Female (Lv. 23)
Brutal Viking Set - Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Brutal Viking Set - Male (Lv. 23)
Brutal Viking Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 74/29
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 62/24
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 103/41
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 41/16
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 49/19
Champion Set - Female (Lv. 27)
Champion Set - Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/45
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 91/36
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/21
Champion Set - Male (Lv. 27)
Champion Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/45
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/36
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/21
Vile Champion Set - Male (Lv. 27)
Vile Champion Set - Male
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/45
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/36
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/21
Champion Set - Female (Lv. 27)
Champion Set - Female
ส่วน : Head ออฟชั่น: P/MDEF: 82/32
ส่วน : Shoulder ออฟชั่น: P/MDEF: 68/27
ส่วน : Chest ออฟชั่น: P/MDEF: 114/45
ส่วน : Hands ออฟชั่น: P/MDEF: 45/18
ส่วน : Bottoms ออฟชั่น: P/MDEF: 91/36
ส่วน : Feet ออฟชั่น: P/MDEF: 54/21

12 Next