Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class - Skill

Dragonica-Magician

Acolyte Acolyte

MP Recovery Increase MP Recovery Increase (Passive)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 MP Re +5 20 10 Instant เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
2 MP Re +10 24 10 Instant เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
3 MP Re +15 28 10 Instant เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
4 MP Re +20 32 10 Instant เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
5 MP Re +25 36 10 Instant เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
Diffusion Cannon Diffusion Cannon (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 20 20 1 วินาที 10 วินาที 400 เสกลูกไฟ 3 ลูกติดตามคุณและโจมตี 3 ทิศทาง และไม่สามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้
2 23 20 1 วินาที 10 วินาที 450 เสกลูกไฟ 3 ลูกติดตามคุณและโจมตี 3 ทิศทาง และไม่สามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้
3 26 20 1 วินาที 10 วินาที 500 เสกลูกไฟ 3 ลูกติดตามคุณและโจมตี 3 ทิศทาง และไม่สามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้
4 29 20 1 วินาที 10 วินาที 550 เสกลูกไฟ 3 ลูกติดตามคุณและโจมตี 3 ทิศทาง และไม่สามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้
5 32 20 1 วินาที 10 วินาที 600 เสกลูกไฟ 3 ลูกติดตามคุณและโจมตี 3 ทิศทาง และไม่สามารถยิงขณะเคลื่อนที่ได้
Wide Heal Wide Heal (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 HP Re 50% 23 15 1.5 วินาที 6 วินาที MP Recovery Increase 50 ฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ โดยปริมาณการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับM.Atkของตัวละคร
2 HP Re 55% 26 15 1.3 วินาที 7 วินาที 55 ฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ โดยปริมาณการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับM.Atkของตัวละคร
3 HP Re 60% 29 15 1.1 วินาที 8 วินาที 60 ฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ โดยปริมาณการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับM.Atkของตัวละคร
4 HP Re 65% 32 15 0.9 วินาที 9 วินาที 65 ฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ โดยปริมาณการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับM.Atkของตัวละคร
5 HP Re 70% 35 15 0.7 วินาที 10 วินาที 70 ฟื้นฟู HP ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ โดยปริมาณการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับM.Atkของตัวละคร
Detection Detection (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 M. Def – 20% 21 15 Instant 5 วินาที 50 ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือวัตถุที่อยูในระยะ และลดพลังป้องกันเวท โดยศัตรูที่โดนสกิลนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกเป็นเวลา 10 วินาที
2 M. Def – 40% 24 15 Instant 5 วินาที 10 ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือวัตถุที่อยูในระยะ และลดพลังป้องกันเวท โดยศัตรูที่โดนสกิลนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกเป็นเวลา 10 วินาที
3 M. Def – 60% 27 15 Instant 5 วินาที 15 ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือวัตถุที่อยูในระยะ และลดพลังป้องกันเวท โดยศัตรูที่โดนสกิลนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกเป็นเวลา 10 วินาที
4 M. Def – 80% 30 15 Instant 5 วินาที 20 ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือวัตถุที่อยูในระยะ และลดพลังป้องกันเวท โดยศัตรูที่โดนสกิลนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกเป็นเวลา 10 วินาที
5 M. Def – 100% 34 15 Instant 5 วินาที 25 ตรวจจับศัตรูที่ซ่อนอยู่หรือวัตถุที่อยูในระยะ และลดพลังป้องกันเวท โดยศัตรูที่โดนสกิลนี้ไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกเป็นเวลา 10 วินาที
Flasher Flasher (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 อัตราสำเร็จ 50% 22 15 Instant 5 วินาที Detection 20 แช่แข็งศัตรู 5 ตัวในระยะ
2 อัตราสำเร็จ 56% 25 15 Instant 5 วินาที 30 แช่แข็งศัตรู 5 ตัวในระยะ
3 อัตราสำเร็จ 62% 28 15 Instant 5 วินาที 40 แช่แข็งศัตรู 5 ตัวในระยะ
4 อัตราสำเร็จ 70% 31 15 Instant 5 วินาที 50 แช่แข็งศัตรู 5 ตัวในระยะ
5 อัตราสำเร็จ 74% 34 15 Instant 5 วินาที 60 แช่แข็งศัตรู 5 ตัวในระยะ
Lightning Strike Lightning Strike (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 50%+75 26 15 Instant 4 วินาที Diffusion Cannon 20 ร่ายโล่ไฟฟ้าห่อหุ้มร่างและโจมตีศัตรูบนพื้นหรือที่ล้มอยู่เป็นจำนวน 5 ตัว
2 65%+90 29 15 Instant 4 วินาที 24 ร่ายโล่ไฟฟ้าห่อหุ้มร่างและโจมตีศัตรูบนพื้นหรือที่ล้มอยู่เป็นจำนวน 6 ตัว
3 80%+105 32 15 Instant 4 วินาที 27 ร่ายโล่ไฟฟ้าห่อหุ้มร่างและโจมตีศัตรูบนพื้นหรือที่ล้มอยู่เป็นจำนวน 7 ตัว
4 95%+120 35 15 Instant 4 วินาที 31 ร่ายโล่ไฟฟ้าห่อหุ้มร่างและโจมตีศัตรูบนพื้นหรือที่ล้มอยู่เป็นจำนวน 8 ตัว
5 110%+135 38 15 Instant 4 วินาที 35 ร่ายโล่ไฟฟ้าห่อหุ้มร่างและโจมตีศัตรูบนพื้นหรือที่ล้มอยู่เป็นจำนวน 9 ตัว
Instant Heal Instant Heal (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 HP Re 30% 26 20 Instant 8 วินาที Wide Heal 20 ฟื้นฟู HP จาก MATK ของผู้ร่ายอย่างรวดเร็ว ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ
2 HP Re 35% 29 20 Instant 8 วินาที 24 ฟื้นฟู HP จาก MATK ของผู้ร่ายอย่างรวดเร็ว ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ
3 HP Re 40% 32 20 Instant 8 วินาที 27 ฟื้นฟู HP จาก MATK ของผู้ร่ายอย่างรวดเร็ว ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ
4 HP Re 45% 35 20 Instant 8 วินาที 31 ฟื้นฟู HP จาก MATK ของผู้ร่ายอย่างรวดเร็ว ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ
5 HP Re 50% 38 20 Instant 8 วินาที 35 ฟื้นฟู HP จาก MATK ของผู้ร่ายอย่างรวดเร็ว ให้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ในระยะ
Witch's Curse Witch's Curse (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 อัตราความสำเร็จ 70% 27 20 Instant 4 วินาที Flasher 30 เปลี่ยนศัตรู 5 ตัวในระยะให้กลายเป็นกบ โดยศัตรูที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และร่างที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อถูกโจมตี
2 อัตราความสำเร็จ 75% 30 20 Instant 4 วินาที 33 เปลี่ยนศัตรู 5 ตัวในระยะให้กลายเป็นกบ โดยศัตรูที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และร่างที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อถูกโจมตี
3 อัตราความสำเร็จ 80% 33 20 Instant 4 วินาที 36 เปลี่ยนศัตรู 5 ตัวในระยะให้กลายเป็นกบ โดยศัตรูที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และร่างที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อถูกโจมตี
4 อัตราความสำเร็จ 85% 36 20 Instant 4 วินาที 39 เปลี่ยนศัตรู 5 ตัวในระยะให้กลายเป็นกบ โดยศัตรูที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และร่างที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อถูกโจมตี
5 อัตราความสำเร็จ 90% 39 20 Instant 4 วินาที 42 เปลี่ยนศัตรู 5 ตัวในระยะให้กลายเป็นกบ โดยศัตรูที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และร่างที่ถูกเปลี่ยนเป็นกบจะกลับเป็นร่างเดิมเมื่อถูกโจมตี
Sanctuary Sanctuary (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 +100 HP 25 15 Instant 60 วินาที Wide Heal 60 ติดตั้งวงแหวนฟื้นฟูเป็นเวลา 40 วินาทีซึ่งจะฟื้นฟู HP 10 ครั้งทุกๆ 2 วินาทีให้แต่ละสมาชิกในปาร์ตี้
2 +200 HP 28 15 Instant 60 วินาที 80 ติดตั้งวงแหวนฟื้นฟูเป็นเวลา 40 วินาทีซึ่งจะฟื้นฟู HP 10 ครั้งทุกๆ 2 วินาทีให้แต่ละสมาชิกในปาร์ตี้
3 +300 HP 31 15 Instant 60 วินาที 100 ติดตั้งวงแหวนฟื้นฟูเป็นเวลา 40 วินาทีซึ่งจะฟื้นฟู HP 10 ครั้งทุกๆ 2 วินาทีให้แต่ละสมาชิกในปาร์ตี้
4 +400 HP 34 15 Instant 60 วินาที 120 ติดตั้งวงแหวนฟื้นฟูเป็นเวลา 40 วินาทีซึ่งจะฟื้นฟู HP 10 ครั้งทุกๆ 2 วินาทีให้แต่ละสมาชิกในปาร์ตี้
5 +500 HP 37 15 Instant 60 วินาที 140 ติดตั้งวงแหวนฟื้นฟูเป็นเวลา 40 วินาทีซึ่งจะฟื้นฟู HP 10 ครั้งทุกๆ 2 วินาทีให้แต่ละสมาชิกในปาร์ตี้
Casting Acceleration Casting Acceleration (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 ลดระยะเวลาในการร่าย 0.1 วิ 26 20 0.6 วินาที 45 วินาที 60 ลดเวลาในการร่ายเวทของสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
2 ลดระยะเวลาในการร่าย 0.2 วิ 29 20 0.6 วินาที 55 วินาที 75 ลดเวลาในการร่ายเวทของสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
3 ลดระยะเวลาในการร่าย 0.3 วิ 32 20 0.6 วินาที 65 วินาที 90 ลดเวลาในการร่ายเวทของสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
4 ลดระยะเวลาในการร่าย 0.4 วิ 35 20 0.6 วินาที 75 วินาที 105 ลดเวลาในการร่ายเวทของสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
5 ลดระยะเวลาในการร่าย 0.5 วิ 38 20 0.6 วินาที 85 วินาที 120 ลดเวลาในการร่ายเวทของสมาชิกทุกคนในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง

12 Next