Dragonica Advance

ข้อมูลในพิเศษของเกม Dragonica สำหรับท่านสมาชิกระดับ Premium เท่านั้น จะมีส่วนของเมนูพิเศษได้แก่

Class - Skill

Dragonica-Warrior

Knight Knight

Shield Mastery Shield Mastery (Passive)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 +Block 3%, + 50 Def 20 20 Instant เพิ่มอัตราการบล็อคและลดความเสียหายเมื่อถือโล่ห์
2 +Block 6%, + 80 Def 23 20 Instant เพิ่มอัตราการบล็อคและลดความเสียหายเมื่อถือโล่ห์
3 +Block 9%, + 110 Def 26 20 Instant เพิ่มอัตราการบล็อคและลดความเสียหายเมื่อถือโล่ห์
4 +Block 12%, + 140 Def 29 20 Instant เพิ่มอัตราการบล็อคและลดความเสียหายเมื่อถือโล่ห์
5 +Block 15%, + 170 Def 32 20 Instant เพิ่มอัตราการบล็อคและลดความเสียหายเมื่อถือโล่ห์
Aerial Smackdown Aerial Smackdown (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 50%+100 20 20 Instant 3 วินาที 15 พุ่งตัวกลางอากาศและกดโจมตีเพื่อโจมตีศัตรูใกล้ตัว สามารถใช้ได้เมื่อยู่กลางอากาศเท่านั้น
Aerial Blow Aerial Blow (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 80%+100 20 15 Instant 4 วินาที 15 หยิบค้อนของเล่นขึ้นมาและทุบศัตรูให้ตกลงพื้น สามารถใช้ได้หลังจากโจมตีบนอากาศเท่านั้น
Shoulder Tackle Shoulder Tackle (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 75%+80 21 15 Instant 4 วินาที Aerial Smackdown 15 พุ่งชนศัตรูและส่งมันขึ้นบนอากาศเป็นจำนวน 5 ตัว สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่เมื่อมีเลเวลสกิล 3
2 80%+95 24 15 Instant 4 วินาที 17 พุ่งชนศัตรูและส่งมันขึ้นบนอากาศเป็นจำนวน 6 ตัว สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่เมื่อมีเลเวลสกิล 3
3 85%+110 27 15 Instant 4 วินาที 19 พุ่งชนศัตรูและส่งมันขึ้นบนอากาศเป็นจำนวน 7 ตัว สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่เมื่อมีเลเวลสกิล 3
4 90%+125 30 15 Instant 4 วินาที 21 พุ่งชนศัตรูและส่งมันขึ้นบนอากาศเป็นจำนวน 8 ตัว สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่เมื่อมีเลเวลสกิล 3
5 95%+140 33 15 Instant 4 วินาที 23 พุ่งชนศัตรูและส่งมันขึ้นบนอากาศเป็นจำนวน 9 ตัว สามารถโจมตีศัตรูที่นอนอยู่เมื่อมีเลเวลสกิล 3
Parry Parry (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 5% 22 15 Instant 30 วินาที Shield Mastery 30 เพิ่มอัตราการ Block ด้วยดาบ 5%
2 8% 25 15 Instant 30 วินาที 35 เพิ่มอัตราการ Block ด้วยดาบ 8%
3 11% 28 15 Instant 30 วินาที 40 เพิ่มอัตราการ Block ด้วยดาบ 11%
4 14% 31 15 Instant 30 วินาที 45 เพิ่มอัตราการ Block ด้วยดาบ 14%
5 17% 34 15 Instant 30 วินาที 50 เพิ่มอัตราการ Block ด้วยดาบ 17%
Impervion Impervion (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 21 20 Instant 20 วินาที Aerial Blow 20 ร่ายเกราะป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากทักษะที่ทำให้Knock back, flip และ stunแต่จะรับความเสียหายจากการโจมตี 100%
2 24 20 Instant 24 วินาที 23 ร่ายเกราะป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากทักษะที่ทำให้Knock back, flip และ stunแต่จะรับความเสียหายจากการโจมตี 100%
3 27 20 Instant 28 วินาที 26 ร่ายเกราะป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากทักษะที่ทำให้Knock back, flip และ stunแต่จะรับความเสียหายจากการโจมตี 100%
4 30 20 Instant 32 วินาที 29 ร่ายเกราะป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากทักษะที่ทำให้Knock back, flip และ stunแต่จะรับความเสียหายจากการโจมตี 100%
5 33 20 Instant 36 วินาที 32 ร่ายเกราะป้องกันให้ผู้ใช้ปลอดภัยจากทักษะที่ทำให้Knock back, flip และ stunแต่จะรับความเสียหายจากการโจมตี 100%
Spear Jab Spear Jab (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 20%+40 23 20 Instant 7 วินาที Shoulder Tackle 50 โจมตีต่อเนื่อง 5 ครั้งกับศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลงเป็นจำนวน 6 ตัว
2 30%+60 26 20 Instant 7 วินาที 53 โจมตีต่อเนื่อง 5 ครั้งกับศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลงเป็นจำนวน 7 ตัว
3 40%+80 29 20 Instant 7 วินาที 56 โจมตีต่อเนื่อง 5 ครั้งกับศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลงเป็นจำนวน 8 ตัว
4 50%+100 32 20 Instant 7 วินาที 59 โจมตีต่อเนื่อง 5 ครั้งกับศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลงเป็นจำนวน 9 ตัว
5 60%+120 35 20 Instant 5 วินาที 12 โจมตีต่อเนื่อง 5 ครั้งกับศัตรูและทำให้ศัตรูล้มลงเป็นจำนวน 10 ตัว
Revenge Revenge (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 30% 23 20 Instant 5 วินาที Impervion 12 ร่ายโล่หนามรอบตัว สะท้อนการโจมตีกลับไปหาผู้โจมตี 30% ใช้ MP ต่อ 2 วินาทีนาทีจนกว่าจะยกเลิก
2 40% 26 20 Instant 5 วินาที 12 ร่ายโล่หนามรอบตัว สะท้อนการโจมตีกลับไปหาผู้โจมตี 40% ใช้ MP ต่อ 2 วินาทีนาทีจนกว่าจะยกเลิก
3 50% 29 20 Instant 5 วินาที 12 ร่ายโล่หนามรอบตัว สะท้อนการโจมตีกลับไปหาผู้โจมตี 50% ใช้ MP ต่อ 2 วินาทีนาทีจนกว่าจะยกเลิก
4 60% 32 20 Instant 5 วินาที 12 ร่ายโล่หนามรอบตัว สะท้อนการโจมตีกลับไปหาผู้โจมตี 60% ใช้ MP ต่อ 2 วินาทีนาทีจนกว่าจะยกเลิก
5 70% 35 20 Instant 5 วินาที 12 ร่ายโล่หนามรอบตัว สะท้อนการโจมตีกลับไปหาผู้โจมตี 70% ใช้ MP ต่อ 2 วินาทีนาทีจนกว่าจะยกเลิก
Increased Defense Increased Defense (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 +60 Def 24 10 Instant 30 วินาที Parry 150 เพิ่มพลังป้องกัน 60 โดยการขยายหัวเป็นเวลา 120 วินาทีนาที
2 +90 Def 27 10 Instant 30 วินาที 170 เพิ่มพลังป้องกัน 90 โดยการขยายหัวเป็นเวลา 120 วินาทีนาที
3 +120 Def 30 10 Instant 30 วินาที 190 เพิ่มพลังป้องกัน 120 โดยการขยายหัวเป็นเวลา 120 วินาทีนาที
4 +150 Def 33 10 Instant 30 วินาที 210 เพิ่มพลังป้องกัน 150 โดยการขยายหัวเป็นเวลา 120 วินาทีนาที
5 +180 Def 36 10 Instant 30 วินาที 230 เพิ่มพลังป้องกัน 180 โดยการขยายหัวเป็นเวลา 120 วินาทีนาที
Giant Growth Giant Growth (Active)
Level พลังโจมตี เลเวลต่ำสุด ใช้แต้ม ระยะเวลา Cooldown ต้องการ MP รายละเอียด
1 +500 HP 26 10 2 วินาที 10 วินาที Increased Defense 175 HP สูงสุด 500 หน่วย เป็นเวลา 120 วินาทีนาที
2 +900 HP 29 10 2 วินาที 10 วินาที 200 HP สูงสุด 900 หน่วย เป็นเวลา 120 วินาทีนาที
3 +1300 HP 32 10 2 วินาที 10 วินาที 225 HP สูงสุด 1300 หน่วย เป็นเวลา 120 วินาทีนาที
4 +1700 HP 35 10 2 วินาที 10 วินาที 250 HP สูงสุด 1700 หน่วย เป็นเวลา 120 วินาทีนาที
5 +2100 HP 38 10 2 วินาที 10 วินาที 275 HP สูงสุด 2100 หน่วย เป็นเวลา 120 วินาทีนาที

12 Next