Devourer

ประเภท : โจมตีระยะประชิด

รายละเอียด : เป็นฮีโร่ที่มีความยากอยู่ในระดับกลางๆ ซึ่งจะมีสกิลที่กดใช้อยู่ 3 สกิล แล้วแต่สถานการณ์ ซึ่งถือว่าเป็นฮีโร่ที่แม้จะเป็นผู้เล่นใหม่ หรือ ระดับกลางๆ ก็สามารถเล่นได้ไม่ยาก เพราะรูปแบบสกิลที่เรียกว่าทำให้ฮีโร่ตัวนี้สามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ตกเป็นรองได้อยู่หลายสกิล เป็นฮีโร่ Ganker ที่อยู่ในระดับต้นๆแนวหน้าที่น่ากลัวมากๆด้วยสกิล Guttling Hook ที่สามารถกระชากเป้าหมายเข้าหาตัวเราด้วยระยะสกิลที่ไกลถึง 1100 หน่วยพร้อมกับสกิล Decay ที่สามารถโจมตีไปพร้อมๆกับทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง 20% เรียกได้ว่าแค่นี้ก็แทบจะหนีไม่ออกแล้ว ยังไม่นับรวมสกิล Devour ที่สามารถจะหยุดเป้าหมายไปพร้อมๆกับสร้างความเสียหายให้เป้าหมาย เรียกได้ว่าหากเดิน Gank ตามเลนต่างๆแล้ว คู่ต่อสู้ในเลนต่างๆคงจะหลอนไปตามๆกัน
Heroes Base Statistic
Type: Strength Team:HELLBOURNE
Atk:52~58 Range:128
Speed:0.67 Move Speed:285
Armor:2.96 STR Inc:3.20
STR:25 AGI Inc:1.50
AGI:14 INT Inc:1.50
INT:14
ข้อมูลสกิล
ชื่อสกิล Guttling Hook
รายละเอียด Action: Target Position
Type: Hook Targets
Type: Physical Push
Range: 1100
Radius: 60
Cast Time: 1.4 Seconds
Cooldown: 14 Seconds
Mana Cost: 140
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: เหวี่ยงสายลากเข้าใส่พื้นที่ว่าง หากมีใครอยู่บริเวณนั้นจะโดนดึงเข้าหาผู้ใช้สกิล สกิลนี้มีผลต่อทั้งยูนิตและฮีโร่ฝ่ายเดียวกันเอง รวมถึงฮีโร่และยูนิตที่เป็นศัตรูด้วย สามารถกระชากเป้าหมายในระยะ 75 หน่วย ที่สายลากดึงไปถึง สามารถเคลื่อนที่ได้เวลาใช้สกิล
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 100 หน่วย ระยะของสกิล 1100 140 14.00
2 สร้างความเสียหาย 200 หน่วย ระยะของสกิล 1100 140 14.00
3 สร้างความเสียหาย 300 หน่วย ระยะของสกิล 1100 140 14.00
4 สร้างความเสียหาย 400 หน่วย ระยะของสกิล 1100 140 14.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Decay
รายละเอียด Action: Toggle
Radius: 250
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: ปล่อยสารแห่งความเน่าเปื่อยผุพัง ทำให้ตนเองและศัตรูรอบตัวในระยะ 250 สูญเสียพลังชีวิต และเคลื่อนที่ช้าลง 20% ลดของการเคลื่อนที่ช้าลงส่งผล 2 วินาทีหลังจากออกจากระยะสกิล
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 25 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
2 สร้างความเสียหาย 50 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
3 สร้างความเสียหาย 75 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
4 สร้างความเสียหาย 100 หน่วยต่อวินาที 0 0.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Cadaver Armor
รายละเอียด Action: Passive
Magic Armor: 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: เพิ่มเกราะกันเวทย์ให้กับตนเอง และเพิ่มค่า STR ให้กับตนเองเมื่อกำจัดเป้าหมายได้ หรือศัตรูมาตายในระยะ 400
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 เกราะกันเวทย์ +1 เมื่อกำจัดฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 0.9 หากกำจัดครีปได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 0.03 0 0.00
2 เกราะกันเวทย์ +2 เมื่อกำจัดฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 1.2 หากกำจัดครีปได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 0.05 0 0.00
3 เกราะกันเวทย์ +3 เมื่อกำจัดฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 1.5 หากกำจัดครีปได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 0.07 0 0.00
4 เกราะกันเวทย์ +4 เมื่อกำจัดฮีโร่ฝ่ายตรงข้ามได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 1.8 หากกำจัดครีปได้ จะได้ค่า STR เพิ่ม 0.9 0 0.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Devour
รายละเอียด Action: Target Entity
Type: Enemy Units
Type: SuperiorMagic
Range: 160
Cast Time: 0.3 Seconds
Channeling Time: 3 Seconds
Cooldown: 30 Seconds
Mana Cost: 100 / 130 / 170
Required Levels: 6 / 11 / 16
Detail: ล็อคเป้าหมายเอาไว้ ทำให้เป้าหมายไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือใช้สกิลได้ และสร้างความเสียหายให้เป้าหมายเป็นเวลา 3 วินาที
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 75 หน่วยต่อวินาที 100 30.00
2 สร้างความเสียหาย 125 หน่วยต่อวินาที 130 30.00
3 สร้างความเสียหาย 175 หน่วยต่อวินาที 170 30.00
หมายเหตุ