Aluna

ประเภท : โจมตีระยะไกล

รายละเอียด : Aluna เป็นฮีโร่ Int ที่มีสกิลค่อนข้างรุนแรงพอสมควร สามารถเล่นเป็นตัว Roamer ได้ในช่วงต้นเกมด้วยสกิล Emerald Lightning ที่สามารถทำให้เป้าหมายมึนงงได้และยังสามารถขโมยความเร็วของศัตรูที่โดนสกิลนี้ได้อีกด้วย อีกทั้งสกิล Power Throw ที่สามารถทำความเสียหายได้รุนแรงและมีระยะการโจมตีที่ไกลสามารถเล็งเก็บเป้าหมายได้ง่ายๆ นอกจากนี้ยังมีสกิลหลอกล่อฝั่งตรงข้าม Deja Vu ที่นอกจากยังวิ่งไวแล้วยังสามารถเรียกร่างแยกออกมาสลับกับตัวเราได้อีกด้วย และยังมีสกิลอัลติเมท Emerald Red ที่เมื่อกดใช้จะเพิ่มความสามารถของสกิล Aluna ทุกสกิลอีกด้วย
Heroes Base Statistic
Type: Intelligence Team:LEGION
Atk:49~55 Range:600
Speed:0.76 Move Speed:300
Armor:2.52 STR Inc:2.00
STR:16 AGI Inc:1.80
AGI:18 INT Inc:2.80
INT:22
ข้อมูลสกิล
ชื่อสกิล Emerald Lightning
รายละเอียด Action: Target Entity
Type: Enemy Units
Type: Magic
Range: 625
Cast Time: 1 Seconds
Cooldown: 15 / 14 / 13 / 12 Seconds
Mana Cost: 100 / 110 / 120 / 130
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: โจมตีเป้าหมาย และชิ้งไปหาศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงกัน เป้าหมายแรกติดสถานะมึนงง 1 วินาที เป้าหมายต่อไป 0.5 วินาที และขโมยความเร็วในการโจมตี 5 วินาที Emerald Red เพิ่มระยะเวลาเพิ่มความเร็ว 3 วินาที และเพิ่มเวบาติดสถานะมึนงงเป็น 2 เท่า
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สามารถชิ้งได้สูงสุด 2 ตัว ขโมยความเร็วในการโจมตี 14 หน่วย 100 15.00
2 สามารถชิ้งได้สูงสุด 3 ตัว ขโมยความเร็วในการโจมตี 17 หน่วย 110 14.00
3 สามารถชิ้งได้สูงสุด 3 ตัว ขโมยความเร็วในการโจมตี 20 หน่วย 120 13.00
4 สามารถชิ้งได้สูงสุด 4 ตัว ขโมยความเร็วในการโจมตี 23 หน่วย 130 12.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Power Throw
รายละเอียด Action: Target Position
Type: Enemy Units
Type: Magic
Range: 1700
Cast Time: 0.8 Seconds
Cooldown: 10 Seconds
Mana Cost: 100 / 110 / 120 / 130
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: ขว้างกระบองออกไปสร้างความเสียหายเมื่อผ่านศัตรู ลดค่าความเสียหายลง 10% เมื่อผ่านศัตรูแต่ละตัว Emerald Red ไม่ลดค่าความเสียหาย และระยะเพิ่มเป็น 99999
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สร้างความเสียหาย 140 หน่วย 100 10.00
2 สร้างความเสียหาย 210 หน่วย 110 10.00
3 สร้างความเสียหาย 280 หน่วย 120 10.00
4 สร้างความเสียหาย 350 หน่วย 130 10.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Deja Vu
รายละเอียด Action: Target Self
Type: Magic
Cooldown: 30 / 28 / 26 / 24 Seconds
Mana Cost: 100 / 110 / 120 / 130
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
Detail: เวทย์มนต์นี้มี 3 สกิลที่เกิดขึ้น Emerald Red สามารถลดความเร็วคู่ต่อสู้ได้เมื่อร่างจริงเดินผ่าน
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สกิลแรก ได้รับทักษะเดินทะลุยูนิต และเคลื่อนที่เร็วขึ้น 25% เป็นเวลา 3 วินาที สกิลที่ 2 ส่งร่างเงาเดินไปในทิศทางตรงข้าม ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่เดินผ่าน -25% เป็นระยะเวลา 3 วินาที สกิลที่ 3 สามารถเลือกได้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังร่างเงาหรือไม่ 100 30.00
2 สกิลแรก ได้รับทักษะเดินทะลุยูนิต และเคลื่อนที่เร็วขึ้น 30% เป็นเวลา 3 วินาที สกิลที่ 2 ส่งร่างเงาเดินไปในทิศทางตรงข้าม ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศตรูที่เดินผ่าน -30% เป็นระยะเวลา 3 วินาที สกิลที่ 3 สามารถเลือกได้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังร่างเงาหรือไม่ 110 28.00
3 สกิลแรก ได้รับทักษะเดินทะลุยูนิต และเคลื่อนที่เร็วขึ้น 35% เป็นเวลา 3 วินาที สกิลที่ 2 ส่งร่างเงาเดินไปในทิศทางตรงข้าม ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศตรูที่เดินผ่าน -35% เป็นระยะเวลา 3 วินาที สกิลที่ 3 สามารถเลือกได้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังร่างเงาหรือไม่ 120 26.00
4 สกิลแรก ได้รับทักษะเดินทะลุยูนิต และเคลื่อนที่เร็วขึ้น 40% เป็นเวลา 3 วินาที สกิลที่ 2 ส่งร่างเงาเดินไปในทิศทางตรงข้าม ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศตรูที่เดินผ่าน -40% เป็นระยะเวลา 3 วินาที สกิลที่ 3 สามารถเลือกได้ว่าจะเคลื่อนย้ายไปยังร่างเงาหรือไม่ 130 24.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Emerald Red
รายละเอียด Action: Target Self
Type: SuperiorMagic
Cooldown: 0.5 Seconds
Mana Cost: 75
Required Levels: 6 / 11 / 16
Detail: เพิ่มความสามารถในการใช้สกิลถัดไปเป็นเวลา 10 วินาที
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 สามารถเก็บสกิลได้สูงสุด 1 ครั้ง และจะสะสมอีกทุกๆ 60 วินาที 75 0.50
2 สามารถเก็บสกิลได้สูงสุด 2 ครั้ง และจะสะสมอีกทุกๆ 50 วินาที 75 0.50
3 สามารถเก็บสกิลได้สูงสุด 3 ครั้ง และจะสะสมอีกทุกๆ 40 วินาที 75 0.50
หมายเหตุ