Keeper of the Forest

โจมตีระยะประชิด

รายละเอียด : ถือว่าเป็นฮีโร่ที่เล่นไม่ยากเพราะสกิลส่วนใหญ่นั้นเข้าใจง่ายและทำงานแบบตรงไปตรงมาดี แต่ความยากสำหรับฮีโร่ตัวนี้ก็เป็นเรื่องของจังหวะในเกมนั้นเอง เพราะสกิลและบทบาทของฮีโร่ตัวนี้คือการเข้าไปใช้สกิลหยุดศัตรูทั้งกลุ่มเพื่อเปิดจังหวะปะทะให้กับทีม สามารถเลือกฟาร์ม creep ป่าได้ตั้งแต่ต้นเกม ข้อดีของการฟาร์มป่าก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องแชร์เลเวลกับเพื่อนร่วมเลน ทำให้ทีมเราค่อนข้างที่จะได้เปรียบในเรื่องของเลเวล แถมยังมีสกิลล่องหนเอาไว้หลบหนีเวลาที่โดน gank หรือยังสามารถใช้การล่องหนจากสกิล Nature’s Veil ในการเข้าระยะโจมตีศัตรูก็สามารถทำได้
Heroes Base Statistic
Type: Strength Team:LEGION
Atk:57~65 Range:128
Speed:0.68 Move Speed:300
Armor:3.10 STR Inc:3.00
STR:25 AGI Inc:2.00
AGI:15 INT Inc:1.80
INT:17
ข้อมูลสกิล
ชื่อสกิล Nature's Veil
รายละเอียด Action: Target Entity
Type: Ally Units
Type: Magic
Range: 500
Cast Time: 0.5 Seconds
Cooldown: 5 Seconds
Mana Cost: 60
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
หากยืนติดกับต้นไม้ เป้าหมายที่ถูกสกิลนี้จะอยู่ในสถานะล่องหน ทำให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็น และจะฟื้นฟูพลังชีวิต 4 หน่วยรวมถึงเพิ่มเกราะป้องกันด้วย สถานะล่องหนจะหายไปเมื่ออยู่ห่างจากต้นไม้เกินระยะ 375
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 ซ่อนตัวได้ 10 วินาทีและเพิ่มเกราะป้องกัน 6 หน่วย 60 5.00
2 ซ่อนตัวได้ 20 วินาทีและเพิ่มเกราะป้องกัน 8 หน่วย 60 5.00
3 ซ่อนตัวได้ 30 วินาทีและเพิ่มเกราะป้องกัน 10 หน่วย 60 5.00
4 ซ่อนตัวได้ 40 วินาทีและเพิ่มเกราะป้องกัน 12 หน่วย 60 5.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Animate Forest
รายละเอียด Action: Target Entity
Type: Trees
Range: 700
Cast Time: 1 Seconds
Cooldown: 30 Seconds
Mana Cost: 130
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
เปลี่ยนต้นไม้ให้มีชีวิต โดยจะมีพลังชีวิต 600 หน่วยเคลื่อนที่เร็ว 325 ซึ่งจะอยู่ได้นาน 45 วินาที
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 เปลี่ยนต้นไม้ให้มีชีวิต 1 ต้น 130 30.00
2 เปลี่ยนต้นไม้ให้มีชีวิต 2 ต้น 130 30.00
3 เปลี่ยนต้นไม้ให้มีชีวิต 3 ต้น 130 30.00
4 เปลี่ยนต้นไม้ให้มีชีวิต 4 ต้น 130 30.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Entmoot
รายละเอียด Action: Passive
Required Levels: 1 / 3 / 5 / 7
เคลื่อนที่และโจมตีเร็วขึ้นต่อจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในระยะ 375 สูงสุด 5 ต้น
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตี 3 หน่วยต่อต้นไม้ 1 ต้น 0 0.00
2 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตี 6 หน่วยต่อต้นไม้ 1 ต้น 0 0.00
3 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตี 9 หน่วยต่อต้นไม้ 1 ต้น 0 0.00
4 เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตี 12 หน่วยต่อต้นไม้ 1 ต้น 0 0.00
หมายเหตุ
ชื่อสกิล Root
รายละเอียด Action: Self Position
Type: Enemy Units
Type: SuperiorMagic
Radius: 750
Cast Time: 1 Seconds
Cooldown: 120 / 110 / 100 Seconds
Mana Cost: 150 / 175 / 200
Required Levels: 6 / 11 / 16
เรียกรากไม้ขึ้นมาล็อคศัตรูรอบๆตัว ในระยะ 750 มีผลให้ศัตรูทุกตัวที่อยู่ในระยะเคลื่อนไหวไม่ได้และลดพลังชีวิต 100 หน่วยต่อวินาที นอกจากนี้ยังมีผลให้เป้าหมายไม่สามารถโจมตีได้และมองเห็นตัวหายตัวด้วย
Level คุณสมบัติ MP Cooldown
1 ยึดจับเป้าหมายเป็นเวลา 2 วินาที 150 120.00
2 ยึดจับเป้าหมายเป็นเวลา 3 วินาที 175 110.00
3 ยึดจับเป้าหมายเป็นเวลา 4 วินาที 200 100.00
หมายเหตุ