หลี่มกโช้วหลี่มกโช้ว
อ้วงเซ็งจี้อ้วงเซ็งจี้
โหยวตั้นจือโหยวตั้นจือ
แฮ่เซาะงี้แฮ่เซาะงี้
ยิ่มเอี่ยงเอี้ยงยิ่มเอี่ยงเอี้ยง
คูชู่กีคูชู่กี
บ๊วยทิวฮวงบ๊วยทิวฮวง
ก๊วยเซียงก๊วยเซียง
จิวจี้เยียกจิวจี้เยียก
โอวทิฮวยโอวทิฮวย
งักปุ๊กคุ้งงักปุ๊กคุ้ง
เตี๋ยเมี่ยงเตี๋ยเมี่ยง
อุ้ยเสี่ยวป้ออุ้ยเสี่ยวป้อ
เฮ๊งโกวเฮ๊งโกว
โต่วเกียบโต่วเกียบ
โต่วลั้งโต่วลั้ง
ตั้งเฮี้ยงฮวงตั้งเฮี้ยงฮวง
เต็งชุนชิวเต็งชุนชิว
กีเปียงหยังกีเปียงหยัง
แม่ชีมิกจ้อแม่ชีมิกจ้อ
ซูซิงเหอซูซิงเหอ
ค้างคาวปีกเขียวค้างคาวปีกเขียว
สมณะคิ้วเหลืองสมณะคิ้วเหลือง
อาจื่ออาจื่อ
ลิ้มเซียนยี้ลิ้มเซียนยี้
ฉวนกว้านชิงฉวนกว้านชิง
หลี่ซื่อหลี่ซื่อ
คิ้วโชยยิ่มคิ้วโชยยิ่ม
หวังฮูหยินหวังฮูหยิน
มังกรเสื้อม่วงมังกรเสื้อม่วง
ฮึงทีเจี่ยฮึงทีเจี่ย
กัวซงหยางกัวซงหยาง
เฮี้ยงชื่อเฮี้ยงชื่อ
เสวียนหนานเสวียนหนาน
เสวียนม่อเสวียนม่อ
เสวียนขู่เสวียนขู่
ต้วนเจิ้งฉุนต้วนเจิ้งฉุน
โอ้วเจ่กตอโอ้วเจ่กตอ
โต่วแอะโต่วแอะ
คงเจี้ยนคงเจี้ยน
อาเฟยอาเฟย
จิ้นบ้อเมี่ยจิ้นบ้อเมี่ย
ฮวยบ่อข่วยฮวยบ่อข่วย
เซียวฮื้อยี้เซียวฮื้อยี้
มู่หยงฟู่มู่หยงฟู่
ต้วนเหยียนชิ่งต้วนเหยียนชิ่ง
นางพญาผมขาวนางพญาผมขาว
ฮ้วงเอี้ยวฮ้วงเอี้ยว
เซ่งคุนเซ่งคุน
เอี้ยเซียวเอี้ยเซียว