วิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตกวิชาหนึ่งกระบี่ตะวันตก
กรงเล็บสะบั้นตระกูลกรงเล็บสะบั้นตระกูล
พลังดรรชนีใจประสานใจพลังดรรชนีใจประสานใจ
พลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัวพลังหัตถ์ตัดกิ่งบ๊วยเทียงซัว
วิชามีดบินลี้น้อยวิชามีดบินลี้น้อย
วิชามือไวขโมยหอมวิชามือไวขโมยหอม
วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่วิชาหนึ่งสำราญเทพกระบี่
วิชาแหฟ้าตาข่ายดินวิชาแหฟ้าตาข่ายดิน
วิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะวิชาฝ่ามืองูขาวภูเขาหิมะ
พลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้าพลังข้ามน้ำหนึ่งน้ำเต้า
พลังหมัดว่างสว่างพลังหมัดว่างสว่าง
วิชาดาบเปลวเพลิงวิชาดาบเปลวเพลิง
วิชาเข็มคิ้วขาววิชาเข็มคิ้วขาว
พลังดรรชนีประสานพลังดรรชนีประสาน
วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์วิชาดรรชนีศักดิสิทธิ์
พลังคางคกพลังคางคก
พลังฝ่ามือภูติเร้นลับพลังฝ่ามือภูติเร้นลับ
วิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิมวิชากรงเหล็กกระดูกขาวเก้าอิม
วิชาหมัดเจ็ดทำร้ายวิชาหมัดเจ็ดทำร้าย
เพลงกระบี่ปราบมารเพลงกระบี่ปราบมาร
พลังฝ่ามือทะลวงใจพลังฝ่ามือทะลวงใจ
พลังฝ่ามือเทพห้าพิษพลังฝ่ามือเทพห้าพิษ
พลังฝ่ามือรุ้งขาวพลังฝ่ามือรุ้งขาว
วิชาทะลวงกระดูกตีชีพจรวิชาทะลวงกระดูกตีชีพจร
พลังพุทธะเหมันต์พลังพุทธะเหมันต์
พลังฝ่ามือทรายเหล็กพลังฝ่ามือทรายเหล็ก
วิชามือสามไร้สามไม่วิชามือสามไร้สามไม่
วิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูปวิชาย้ายตำแหน่งเปลี่ยนรูป
วิชากระบี่ตระกูลหนิงวิชากระบี่ตระกูลหนิง
วิชากระบี่ช้วนจินวิชากระบี่ช้วนจิน
วิชาดรรชนีวชิระเทวราชวิชาดรรชนีวชิระเทวราช
เพลงดาบสลาตันเพลงดาบสลาตัน
วิชากรงเล็บอินทรีย์วิชากรงเล็บอินทรีย์
วิชาทะยานบันไดเมฆาวิชาทะยานบันไดเมฆา
วิชาเลาะเอ็นบิดกระดูกวิชาเลาะเอ็นบิดกระดูก
วิชาฝ่ามือต่อเนื่องวิชาฝ่ามือต่อเนื่อง
พลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิงพลังฝ่ามือกระบี่เทพลั่วอิง
วิชาฝ่ามือสลายกระดูกวิชาฝ่ามือสลายกระดูก
วิชาแส้สยบมารวิชาแส้สยบมาร
พลังฝ่ามือประทับพลังฝ่ามือประทับ
วิชาดรรชนีชิงไร้สภาพวิชาดรรชนีชิงไร้สภาพ
วิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือกวิชาฝ่ามือเทพยดาน้ำแข็งยะเยือก
วิชากระบี่ไท้เก็กวิชากระบี่ไท้เก็ก
พลังหมัดอรหันต์พลังหมัดอรหันต์
วิชาหมัดเมาผีเหล้าวิชาหมัดเมาผีเหล้า
หมัดเกาะอสรพิษหมัดเกาะอสรพิษ
วิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษวิชาหัตถ์พันแมงมุมหมื่นพิษ
วิชาท่องสราญรมย์วิชาท่องสราญรมย์
พลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยวพลังฝ่ามือเขาครึ่งเสี้ยว
วิชาฝ่ามือไหมเย็นวิชาฝ่ามือไหมเย็น
เพลงกระบี่ข้ามดรุณีเพลงกระบี่ข้ามดรุณี
วิชาหมัดแยกร่างวิชาหมัดแยกร่าง