ประกายแสง

อาวุธเทพสีเขียว,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ