พลองทอง

อาวุธเทพสีทอง,เพิ่มสถานะวรยุทธ,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ