สุซาโนโอะ

อาวุธเทพสีแดง,เพิ่มสถานะปณิธาน,แรนด้อมติดสถานะเสริมอื่นๆ