Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Sorcerer

Summoner Weapon Mastery
Summoner Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าและคทา
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Atk +13.5 0 1
2 Atk +18.0 0 1
3 Atk +22.5 0 10
4 Atk +27.0 0 10
5 Atk +31.5 0 20
6 Atk +36.0 0 20
7 Atk +40.5 0 30
8 Atk +45.0 0 30
9 Atk +49.5 0 40
10 Atk +54.0 0 40
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
2 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 76 0 1
3 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 79 0 1
4 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 82 0 10
5 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 85 0 20
6 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 88 0 20
7 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 91 0 30
8 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 94 0 30
9 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 97 0 40
10 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 100 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Def เพิ่มขึ้น 4 0 1
2 ค่า Def เพิ่มขึ้น 8 0 10
3 ค่า Def เพิ่มขึ้น 12 0 20
4 ค่า Def เพิ่มขึ้น 16 0 30
5 ค่า Def เพิ่มขึ้น 20 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 3 0 1
2 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 6 0 1
3 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 9 0 10
4 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 12 0 10
5 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 15 0 20
6 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 18 0 20
7 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 21 0 30
8 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 24 0 30
9 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 27 0 40
10 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 30 0 40
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน :
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 15 0 1
2 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 20 0 1
3 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 25 0 10
4 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 30 0 10
5 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 35 0 20
6 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 40 0 20
7 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 45 0 30
8 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 50 0 30
9 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 55 0 40
10 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 60 0 40
Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก
สกิลทางผ่าน : Summoner Weapon Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 2% 0 5
2 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 4% 0 15
3 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 6% 0 30
Creature Intimidate
Creature Intimidate
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 19% 40 5
2 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 23% 50 15
3 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 27% 60 30
Creature Stability
Creature Stability
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ลดค่า Threat ของภูตลง
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 ค่า Threat ของภูตลดลง 19% 40 5
2 ค่า Threat ของภูตลดลง 23% 50 15
3 ค่า Threat ของภูตลดลง 27% 60 30
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 5% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 1% 0 5
2 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 10% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 2% 0 10
3 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 15% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 3% 0 20
4 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 20% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 4% 0 30
5 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 25% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 5% 0 40
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Magician Weapon Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
1 เดเมจ = 15 + M.Atk*0.95 12 5
2 เดเมจ = 30 + M.Atk*1.0 16 5
3 เดเมจ = 45 + M.Atk*1.05 20 10
4 เดเมจ = 60 + M.Atk*1.10 24 10
5 เดเมจ = 75 + M.Atk*1.15 28 20
6 เดเมจ = 90 + M.Atk*1.20 32 20
7 เดเมจ = 105 + M.Atk*1.25 36 30
8 เดเมจ = 120 + M.Atk*1.30 40 30
9 เดเมจ = 135 + M.Atk*1.35 44 40
10 เดเมจ = 150 + M.Atk*1.40 48 40

1234 Next