Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Battle Summoner

Summoner Weapon Mastery
Summoner Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทไม้เท้าและคทา
สกิลทางผ่าน : Summoner Weapon Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 Atk +58.5 0 1
12 Atk +63.0 0 1
13 Atk +67.5 0 10
14 Atk +72.0 0 10
15 Atk +76.5 0 20
16 Atk +81.0 0 20
17 Atk +85.5 0 30
18 Atk +90.0 0 30
19 Atk +94.5 0 40
20 Atk +99.0 0 40
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 103 0 1
12 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 106 0 1
13 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 109 0 10
14 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 112 0 10
15 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 115 0 20
16 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 118 0 20
17 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 121 0 30
18 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 124 0 30
19 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 127 0 40
20 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 130 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 0 1
7 ค่า Def เพิ่มขึ้น 28 0 10
8 ค่า Def เพิ่มขึ้น 32 0 20
9 ค่า Def เพิ่มขึ้น 36 0 30
10 ค่า Def เพิ่มขึ้น 40 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน : Mind Defense
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 0 1
12 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 0 1
13 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39 0 10
14 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42 0 10
15 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45 0 20
16 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48 0 20
17 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51 0 30
18 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54 0 30
19 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57 0 40
20 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60 0 40
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 0 1
12 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 0 1
13 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75 0 10
14 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80 0 10
15 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85 0 20
16 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90 0 20
17 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95 0 30
18 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100 0 30
19 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105 0 40
20 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110 0 40
Avoidance Expert
Avoidance Expert
คำอธิบาย : เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก
สกิลทางผ่าน : Avoidance Expert , Summoner Weapon Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 เพิ่มความสามารถในการหลบหลีก 8% 0 1
Creature Intimidate
Creature Intimidate
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Intimidate , Creature Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 31% 70 5
5 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 35% 80 15
6 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 39% 90 30
Creature Stability
Creature Stability
คำอธิบาย : สกิลบัฟ ลดค่า Threat ของภูตลง
สกิลทางผ่าน : Creature Stability , Creature Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 3 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 นาที
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 31% 70 5
5 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 35% 80 15
6 ค่า Threat ของภูตเพิ่มขึ้น 39% 90 30
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding , Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 30% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 6% 0 5
7 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 35% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 7% 0 10
8 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 40% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 8% 0 20
9 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 45% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 9% 0 30
10 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 50% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 10% 0 40
Fire Arrow
Fire Arrow
คำอธิบาย : เวทธนูไฟ โจมตีเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Fire Arrow , Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ไฟ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 เดเมจ = 165 + M.Atk*1.45 52 5
12 เดเมจ = 180 + M.Atk*1.50 56 5
13 เดเมจ = 195 + M.Atk*1.55 60 10
14 เดเมจ = 210 + M.Atk*1.60 64 10
15 เดเมจ = 225 + M.Atk*1.65 68 20
16 เดเมจ = 240 + M.Atk*1.70 72 20
17 เดเมจ = 255 + M.Atk*1.75 76 30
18 เดเมจ = 270 + M.Atk*1.80 80 30
19 เดเมจ = 285 + M.Atk*1.85 84 40
20 เดเมจ = 300 + M.Atk*1.90 88 40

1234 Next