Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Priest

Cleric Weapon Mastery
Cleric Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทดาบ,อาวุธไร้คม และหอก
สกิลทางผ่าน : Cleric Weapon Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 58.5 0 1
12 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 63 0 1
13 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 67.5 0 10
14 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 72 0 10
15 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 76.5 0 20
16 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 81 0 20
17 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 85.5 0 30
18 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 90 0 30
19 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 94.5 0 40
20 ค่า Atk เพิ่มขึ้น 99 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 0 1
7 ค่า Def เพิ่มขึ้น 28 0 10
8 ค่า Def เพิ่มขึ้น 32 0 20
9 ค่า Def เพิ่มขึ้น 36 0 30
10 ค่า Def เพิ่มขึ้น 40 0 40
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 0 1
12 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 0 1
13 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75 0 10
14 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80 0 10
15 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85 0 20
16 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90 0 20
17 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95 0 30
18 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100 0 30
19 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105 0 40
20 ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน : Mind Defense
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 0 1
12 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 0 1
13 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39 0 10
14 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42 0 10
15 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45 0 20
16 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48 0 20
17 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51 0 30
18 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54 0 30
19 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57 0 40
20 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60 0 40
Minor Healing
Minor Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมายได้บางส่วน
สกิลทางผ่าน : Minor Healing
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ฟื้นค่า HP ได้ 555 281 1
7 ฟื้นค่า HP ได้ 640 324 10
8 ฟื้นค่า HP ได้ 725 367 20
9 ฟื้นค่า HP ได้ 810 410 30
10 ฟื้นค่า HP ได้ 895 453 40
Blessing of Vitality
Blessing of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Blessing of Vitality , Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 2 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 เพิ่มค่า Vit = 18 / Def = 90 150 5
7 เพิ่มค่า Vit = 21 / Def = 105 170 10
8 เพิ่มค่า Vit = 24 / Def = 120 190 20
9 เพิ่มค่า Vit = 27 / Def = 135 210 30
10 เพิ่มค่า Vit = 30 / Def = 150 230 40
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Energy Beat , Minor Healing
เวลาร่าย : 0.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 แรงโจมตีพื้นฐาน 165 เดเมจ = M.Atk*1.45 52 5
12 แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = M.Atk*1.5 56 5
13 แรงโจมตีพื้นฐาน 195 เดเมจ = M.Atk*1.55 60 10
14 แรงโจมตีพื้นฐาน 210 เดเมจ = M.Atk*1.6 64 10
15 แรงโจมตีพื้นฐาน 225 เดเมจ = M.Atk*1.65 68 20
16 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = M.Atk*1.7 72 20
17 แรงโจมตีพื้นฐาน 255 เดเมจ = M.Atk*1.75 76 30
18 แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = M.Atk*1.8 80 30
19 แรงโจมตีพื้นฐาน 285 เดเมจ = M.Atk*1.85 84 40
20 แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = M.Atk*1.9 88 40
Healing
Healing
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ให้กับเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Healing , Minor Healing
เวลาร่าย : 2.5 s คูลดาวน์ : 1 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1620 651 5
12 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1760 707 5
13 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 1900 763 10
14 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2040 819 10
15 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2180 875 20
16 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2320 931 20
17 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2460 987 30
18 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2600 1043 30
19 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2740 1099 40
20 ฟื้นฟู HP เป้าหมายได้ = 30%*M.Atk + 2880 1155 40
Minor Shining Weapon
Minor Shining Weapon
คำอธิบาย : เสกเวทใส่อาวุธของตน ทำให้โจมตีเป็นธาตุ Holy
สกิลทางผ่าน : Minor Shining Weapon , Magical Training Mastery
เวลาร่าย : 1.5 s คูลดาวน์ : 1.5 s
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 30 mins
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 เดเมจเพิ่มขึ้น 44 125 5
12 เดเมจเพิ่มขึ้น 48 135 5
13 เดเมจเพิ่มขึ้น 52 145 10
14 เดเมจเพิ่มขึ้น 56 155 10
15 เดเมจเพิ่มขึ้น 60 165 20
16 เดเมจเพิ่มขึ้น 64 175 20
17 เดเมจเพิ่มขึ้น 68 185 30
18 เดเมจเพิ่มขึ้น 72 195 30
19 เดเมจเพิ่มขึ้น 76 205 40
20 เดเมจเพิ่มขึ้น 80 215 40
Stun Mace
Stun Mace
คำอธิบาย : โจมตีอย่างรุนแรง มีโอกาสเล็กนอ้ยทำให้เป้าหมายติดสถานะ มึนงง (Stun)
สกิลทางผ่าน : Stun Mace
เวลาร่าย : คูลดาวน์ : 15 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
4 แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.15 72 5
5 แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.2 86 10
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.25 100 20

1234 Next