Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Soul Breeder

Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 103 
12  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 106 
13  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 109  10 
14  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 112  10 
15  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 115  20 
16  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 118  20 
17  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 121  30 
18  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 124  30 
19  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 127  40 
20  ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 130  40 
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 28  10 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 32  20 
ค่า Def เพิ่มขึ้น 36  30 
10  ค่า Def เพิ่มขึ้น 40  40 
Magical Training Mastery
Magical Training Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk 
สกิลทางผ่าน : Magical Training Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า M.Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def 
สกิลทางผ่าน : Mind Defense  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 
12  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 
13  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39  10 
14  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42  10 
15  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45  20 
16  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48  20 
17  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51  30 
18  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54  30 
19  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57  40 
20  ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60  40 
Tamer Weapon Mastery
Tamer Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตี เมื่อถืออาวุธประเภทไร้คม และไม้เท้า 
สกิลทางผ่าน : Tamer Weapon Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 65 
12  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 70 
13  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 75  10 
14  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 80  10 
15  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 85  20 
16  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 90  20 
17  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 95  30 
18  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 100  30 
19  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 105  40 
20  ค่า Atk เพิ่มขึ้น 110  40 
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding , Creature Mastery  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 30% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 6% 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 35% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 7%  10 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 40% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 8%  20 
Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 45% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 9%  30 
10  Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 50% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 10%  40 
Divine Smash
Divine Smash
คำอธิบาย : เพิ่มแรงโจมตีด้วย Divine Force ให้กับอาวุธ 
สกิลทางผ่าน : Divine Smash , Tamer Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 216 เดเมจ = Atk*1.15  98 
แรงโจมตีพื้นฐาน 252 เดเมจ = Atk*1.2  112  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 288 เดเมจ = Atk*1.25  126  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 324 เดเมจ = Atk*1.3  140  30 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.35  154  40 
Energy Beat
Energy Beat
คำอธิบาย : โจมตีด้วยพลังเวท ซึ่งจะสร้างเดเมจแบบไร้ธาตุแก่เป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Energy Beat , Magical Training Mastery  
เวลาร่าย : 0.5 s  คูลดาวน์ : 1 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11  แรงโจมตีพื้นฐาน 165 เดเมจ = M.Atk*1.45  52 
12  แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = M.Atk*1.5  56 
13  แรงโจมตีพื้นฐาน 195 เดเมจ = M.Atk*1.55  60  10 
14  แรงโจมตีพื้นฐาน 210 เดเมจ = M.Atk*1.6  64  10 
15  แรงโจมตีพื้นฐาน 225 เดเมจ = M.Atk*1.65  68  20 
16  แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = M.Atk*1.7  72  20 
17  แรงโจมตีพื้นฐาน 255 เดเมจ = M.Atk*1.75  76  30 
18  แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = M.Atk*1.8  80  30 
19  แรงโจมตีพื้นฐาน 285 เดเมจ = M.Atk*1.85  84  40 
20  แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = M.Atk*1.9  88  40 
Strangth Support
Strangth Support
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Str และ Atk ให้แก่ภูต 
สกิลทางผ่าน : Strangth Support , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สุญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สูญเสีย MP = 14 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 12 / Atk = 60  90 
สูญเสีย MP = 16 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 14 / Atk = 70  100  10 
สูญเสีย MP = 18 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 16 / Atk = 80  110  20 
สูญเสีย MP = 20 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 18 / Atk = 90  120  30 
สูญเสีย MP = 22 ค่า Str ของภูตเพิ่มขึ้น = 20 / Atk = 100  130  40 
Vitality Support
Vitality Support
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit และ Def ให้แก่ภูต 
สกิลทางผ่าน : Vitality Support , Creature Mastery  
เวลาร่าย : 1.5 s  คูลดาวน์ : 3 s 
ธาตุ : ดิน  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สุญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
สูญเสีย MP = 14 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 12 / Def = 60  90 
สูญเสีย MP = 16 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 14 / Def = 70  100  10 
สูญเสีย MP = 18 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 16 / Def = 80  110  20 
สูญเสีย MP = 20 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 18 / Def = 90  120  30 
สูญเสีย MP = 22 ค่า Vit ของภูตเพิ่มขึ้น = 20 / Def = 100  130  40 

1234 Next