Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Holy Warrior

Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Def 4 
เพิ่มค่า Def 8 
เพิ่มค่า Def 12  10 
เพิ่มค่า Def 16  10 
เพิ่มค่า Def 20  20 
เพิ่มค่า Def 24  20 
เพิ่มค่า Def 28  30 
เพิ่มค่า Def 32  30 
เพิ่มค่า Def 36  40 
10  เพิ่มค่า Def 40  40 
Fighter Weapon Mastery
Fighter Weapon Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มค่า Atk 16.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 
เพิ่มค่า Atk 22 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง 
เพิ่มค่า Atk 27.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  10 
เพิ่มค่า Atk 33 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  10 
เพิ่มค่า Atk 38.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  20 
เพิ่มค่า Atk 44 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  20 
เพิ่มค่า Atk 49.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  30 
เพิ่มค่า Atk 55 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  30 
เพิ่มค่า Atk 60.5 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  40 
10  เพิ่มค่า Atk 66 เมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ/มีด/หอก/กระบอง  40 
Provocation
Provocation
คำอธิบาย : สกิลโจมตีที่ทำให้ค่า Threat ของผู้ใช้ต่อกลุ่มเป้าหมายสูงขึ้น  
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 800 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 110k 
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 1600 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 120k  15  15 
ค่า Threat เพิ่มขึ้น 2400 ค่ายั่วยุเพิ่มขึ้น 130k  30  30 
Shield Mastery
Shield Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย :   คูลดาวน์ :  
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Passive 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 1% 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 2% 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 3%  10 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 4%  10 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 5%  20 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 6%  20 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 7%  30 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 8%  30 
เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 9%  40 
10  เพิ่มโอกาสทำการบล็อค 10%  40 
Shield Blow
Shield Blow
คำอธิบาย : โจมตีอย่างแรง และทำให้ Atk ของเป้าหมายลดลง โดยใช้โล่ขว้างไปกระแทกอาวุธของเป้าหมาย 
สกิลทางผ่าน : Shield Mastery  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 100 เดเมจ = Atk*0.9 Atk ของศัตรูลดลง 15  45 
แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*0.95 Atk ของศัตรูลดลง 30  60  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.0 Atk ของศัตรูลดลง 45  75  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.05 Atk ของศัตรูลดลง 60  90  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 500 เดเมจ = Atk*1.1 Atk ของศัตรูลดลง 75  105  40 
Divine Flare
Divine Flare
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยเวทโดยตรง ทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายเพิ่มขึ้น 
สกิลทางผ่าน :  
เวลาร่าย : 1 s  คูลดาวน์ : 60 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 40 เดเมจ = Atk*1.0  22 
แรงโจมตีพื้นฐาน 80 เดเมจ = Atk*1.05  34 
แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.1  46  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 160 เดเมจ = Atk*1.15  59  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 200 เดเมจ = Atk*1.2  70  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.25  82  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 280 เดเมจ = Atk*1.3  94  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 320 เดเมจ = Atk*1.35  106  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.4  118  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 400 เดเมจ = Atk*1.45  130  40 
Divine Smash
Divine Smash
คำอธิบาย : เพิ่มแรงโจมตีด้วย Divine Force ให้กับอาวุธ 
สกิลทางผ่าน : Fighter Weapon Mastery  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 36 เดเมจ = Atk*0.9  28 
แรงโจมตีพื้นฐาน 72 เดเมจ = Atk*0.95  42  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 108 เดเมจ = Atk*1.0  56  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 144 เดเมจ = Atk*1.05  70  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.1  84  40 
Divine Cluster
Divine Cluster
คำอธิบาย : ทำให้อาวูธมีคุณสมบัติสามารถสร้างเดเมจธาตุ Holy ได้ 
สกิลทางผ่าน : Divine Flare  
เวลาร่าย : 2 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ : สกิลส่งผลนาน 10 mins 
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
โจมตีแรงขึ้น 44  50  10 
โจมตีแรงขึ้น 88  70  10 
โจมตีแรงขึ้น 132  90  20 
โจมตีแรงขึ้น 176  110  30 
โจมตีแรงขึ้น 220  130  40 
Divine Cross
Divine Cross
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมาย 2 ครั้งติด 
สกิลทางผ่าน : Divine Smash  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 15 s 
ธาตุ : ศักดิ์สิทธิ์  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 105 เดเมจ = Atk*0.49   23  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 121.5 เดเมจ = Atk*0.528  35  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 138 เดเมจ = Atk*0.565  47  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 154.5 เดเมจ = Atk*0.602  59  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 171 เดเมจ = Atk*0.64  71  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 187.5 เดเมจ = Atk*0.678  83  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 204 เดเมจ = Atk*0.715  95  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 220.5 เดเมจ = Atk*0.752  107  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 237 เดเมจ = Atk*0.79  119  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 253.5 เดเมจ = Atk*0.828  131  40 
Shield Smash
Shield Smash
คำอธิบาย : ใช้โล่ห์โจมตีเป้าหมาย และทำให้ค่า Threat ของผู้ร่ายลดลง 
สกิลทางผ่าน : Shield Blow  
เวลาร่าย : 0 s  คูลดาวน์ : 10 s 
ธาตุ : ไร้ธาตุ  ประเภท : Active 
หมายเหตุ :  
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
แรงโจมตีพื้นฐาน 60 เดเมจ = Atk*0.95   25  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 120 เดเมจ = Atk*1.00  35  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 180 เดเมจ = Atk*1.05  45  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 240 เดเมจ = Atk*1.1  10 
แรงโจมตีพื้นฐาน 300 เดเมจ = Atk*1.15  65  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.2  75  20 
แรงโจมตีพื้นฐาน 420 เดเมจ = Atk*1.25  85  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 480 เดเมจ = Atk*1.3  95  30 
แรงโจมตีพื้นฐาน 540 เดเมจ = Atk*1.35  105  40 
10  แรงโจมตีพื้นฐาน 600 เดเมจ = Atk*1.4  115  40 

123 Next