Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online Game Rappelz Online

Evoker

Fighter's Combat Skill
Fighter's Combat Skill
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Atk และความเร็วในการโจมตีเมื่อถืออาวุธประเภทขวานและดาบ
สกิลทางผ่าน : Fighter's Combat Skill
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 Atk เพิ่มขึ้น 78 0 1
12 Atk เพิ่มขึ้น 84 0 1
13 Atk เพิ่มขึ้น 90 0 10
14 Atk เพิ่มขึ้น 96 0 10
15 Atk เพิ่มขึ้น 102 0 20
16 Atk เพิ่มขึ้น 108 0 20
17 Atk เพิ่มขึ้น 114 0 30
18 Atk เพิ่มขึ้น 120 0 30
19 Atk เพิ่มขึ้น 126 0 40
20 Atk เพิ่มขึ้น 132 0 40
Armor Mastery
Armor Mastery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Def เมื่อใส่เกราะ
สกิลทางผ่าน : Armor Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ค่า Def เพิ่มขึ้น 24 0 1
7 ค่า Def เพิ่มขึ้น 28 0 10
8 ค่า Def เพิ่มขึ้น 32 0 20
9 ค่า Def เพิ่มขึ้น 36 0 30
10 ค่า Def เพิ่มขึ้น 40 0 40
Mind Defense
Mind Defense
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Def
สกิลทางผ่าน : Mind Defense
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 33 0 1
12 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 36 0 1
13 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 39 0 10
14 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 42 0 10
15 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 45 0 20
16 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 48 0 20
17 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 51 0 30
18 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 54 0 30
19 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 57 0 40
20 ค่า M.Def เพิ่มขึ้น 60 0 40
Natural Sorcery
Natural Sorcery
คำอธิบาย : เพิ่มค่า M.Atk
สกิลทางผ่าน : Natural Sorcery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 M.Atk เพิ่มขึ้น +40 0 1
7 M.Atk เพิ่มขึ้น +45 0 10
8 M.Atk เพิ่มขึ้น +50 0 20
9 M.Atk เพิ่มขึ้น +55 0 30
10 M.Atk เพิ่มขึ้น +60 0 40
Creature Mastery
Creature Mastery
คำอธิบาย : ทำให้ภูตโจมตีแรงขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
11 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 103 0 1
12 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 106 0 1
13 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 109 0 10
14 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 112 0 10
15 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 115 0 20
16 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 118 0 20
17 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 121 0 30
18 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 124 0 30
19 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 127 0 40
20 ค่าพลังของภูตเพิ่มขึ้น 130 0 40
Unity of Vitality
Unity of Vitality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Vit ให้กับผู้ร่ายและภูต
สกิลทางผ่าน : Unity of Vitality , Creature Mastery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : ดิน ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 14 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +24 100 5
7 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 16 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +28 110 10
8 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 18 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +32 120 20
9 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 20 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +36 130 30
10 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 22 ค่า Vit เพิ่มขึ้น +40 140 40
Unity of Mentality
Unity of Mentality
คำอธิบาย : เพิ่มค่า Wis ให้กับผู้ร่ายและภูต
สกิลทางผ่าน : Unity of Mentality , Creature Mastery
เวลาร่าย : 1 s คูลดาวน์ : 30 s
ธาตุ : น้ำ ประเภท : Active
หมายเหตุ : สูญเสีย MP เป็นค่าใช้สกิล
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 14 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +24 100 5
7 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 16 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +28 110 10
8 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 18 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +32 120 20
9 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 20 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +36 130 30
10 ทุกๆ 10 วินาทีสูญเสีย MP = 22 ค่า Wis เพิ่มขึ้น +40 140 40
Creature Breeding
Creature Breeding
คำอธิบาย : ทำให้ภูตได้รับ Exp เพิ่มขึ้น
สกิลทางผ่าน : Creature Breeding , Creature Mastery
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 30% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 6% 0 5
7 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 35% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 7% 0 10
8 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 40% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 8% 0 20
9 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 45% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 9% 0 30
10 Exp ของภูตเพิ่มขึ้น 50% Exp ของสัตว์เลี้ยงเพิ่ม 10% 0 40
Dual Axe Training
Dual Axe Training
คำอธิบาย : ทำให้สามารถถือขวานมือเดียว ในมือทั้งสองข้าง เพิ่มความแม่นยำและความเร็วในการโจมตี
สกิลทางผ่าน : Dual Axe Training , Fighter's Combat Skill
เวลาร่าย : คูลดาวน์ :
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Passive
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 74 / Atk มือขวา = 96% / มือซ้าย = 56% / ความแม่นยำมือซ้าย = 95% 0 5
7 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 74.5 / Atk มือขวา = 97% / มือซ้าย = 58% / ความแม่นยำมือซ้าย = 96% 0 10
8 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 75 / Atk มือขวา = 98% / มือซ้าย = 60% / ความแม่นยำมือซ้าย = 97% 0 20
9 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 75.5 / Atk มือขวา = 99% / มือซ้าย = 62% / ความแม่นยำมือซ้าย = 98% 0 30
10 ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น 76 / Atk มือขวา = 100% / มือซ้าย = 64% / ความแม่นยำมือซ้าย = 99% 0 40
Spinning Blow
Spinning Blow
คำอธิบาย : สร้างแรงเหวี่ยงเพื่อโจมตีเป้าหมาย
สกิลทางผ่าน : Spinning Blow , Fighter's Combat Skill
เวลาร่าย : 0 s คูลดาวน์ : 10 s
ธาตุ : ไร้ธาตุ ประเภท : Active
หมายเหตุ :
สกิลเลเวล ความสามารถ MP JP
6 แรงโจมตีพื้นฐาน 270 เดเมจ = Atk*1.25 124 5
7 แรงโจมตีพื้นฐาน 315 เดเมจ = Atk*1.3 142 10
8 แรงโจมตีพื้นฐาน 360 เดเมจ = Atk*1.35 160 20
9 แรงโจมตีพื้นฐาน 405 เดเมจ = Atk*1.4 178 30
10 แรงโจมตีพื้นฐาน 450 เดเมจ = Atk*1.45 196 40

1234 Next