game RF nline game RF Online - Map game RF Online - Monster game RF Online - Guide
Training Gloves Training Gloves
พลังป้องกัน : 9 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Training Arm Training Arm
พลังป้องกัน : 11 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 45 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Accretia
Training Smock Glove Training Smock Glove
พลังป้องกัน : 9 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 40 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Basic Arm Basic Arm
พลังป้องกัน : 20 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Accretia
Smock Glove Smock Glove
พลังป้องกัน : 18 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Rag Gloves Rag Gloves
พลังป้องกัน : 18 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 41 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Light Arm Light Arm
พลังป้องกัน : 38 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Accretia
Warrior Smock Glove Warrior Smock Glove
พลังป้องกัน : 33 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Leather Gloves Leather Gloves
พลังป้องกัน : 33 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 43 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : all
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Normal Basic Arm Normal Basic Arm
พลังป้องกัน : 66 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 52 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Gloves เผ่า : Accretia
Banel Stuff Glove Banel Stuff Glove
พลังป้องกัน : 45 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6% เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +11 อาชีพ : force
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Raiment Glove Raiment Glove
พลังป้องกัน : 44 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 4, Water 6, Earth 7, Wind 5
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Rust Cordovan Bangle Rust Cordovan Bangle
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Silk Gloves Silk Gloves
พลังป้องกัน : 45 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +11 อาชีพ : force
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Coles Leather Gloves Coles Leather Gloves
พลังป้องกัน : 44 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 44 ป้องกันเวทย์ : Fire 4, Water 6, Earth 7, Wind 5
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Normal Parshal Bangle Normal Parshal Bangle
พลังป้องกัน : 57 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 46 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato
Basic Piece Arm Basic Piece Arm
พลังป้องกัน : 51 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 50 ป้องกันเวทย์ : Fire 4, Water 6, Earth 7, Wind 5
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Gloves เผ่า : Accretia
Hora Ranger Glove Hora Ranger Glove
พลังป้องกัน : 70 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : Fire 5, Water 7, Earth 8, Wind 6
ความสามารถ : ความเร็วในการเคลื่อนที่ +0.1 อาชีพ : ranger
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Cordovan Bangle Cordovan Bangle
พลังป้องกัน : 91 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 49 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : +5 ความแม่นยำในการโจมตี อาชีพ : warrior
ประเภท : Gloves เผ่า : Cora
Hora Silk Gloves Hora Silk Gloves
พลังป้องกัน : 75 อัตราการป้องกัน : 5
โอกาสสำเร็จ : 47 ป้องกันเวทย์ : None
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตี 6%, เพิ่มพลังโจมตีสายเวทย์ +11 อาชีพ : force
ประเภท : Gloves เผ่า : Bellato

123456789 Next