มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Giant Rascal Rabbit
Giant Rascal Rabbit
เลเวล : 16 ธาตุ : None ป้องกัน : 38
พลังชีวิต : 591 โจมตี: 126
แผนที่ : Travia Valley, Crude Mountain Range
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Granny's Staff, Hunting Knife.G, Gear Hammer
ชุดเกราะ Wooden Shield, Magic Leather Armor.G(B), Leather Clothes.G(B), Rabbit's Ears, White Ribbon, Sword Hat
เครื่องประดับ
ไอเทม Mark of Magician, Mace Handle, Piya's Unfertilized Egg, Mark of Sage, Mark of Great Sage, Peat, Brown Coal, Production Manual(KD)#2, Production Manual(WD)#2, Production Manual(MD)#2
ไอเทมเควสต์ Wit
Stiff Horse
Stiff Horse
เลเวล : 17 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 39
พลังชีวิต : 624 โจมตี: 134
แผนที่ : Upstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ Wagon Driver's Staff, Granny's Staff, Toy Hammer, Iron Flail, Wooden Staff.G, Flail.G, Training Sword.G
ชุดเกราะ Hood of Disguise, Disciple's Hat, Wooden Helmet, Wooden Helmet.G, Leather Hat.G, Hat of Quickness, Suit of Quickness(T), Leather Armor(T), Leather Armor(B), Clothes of Praise(T) , Clothes of Praise(B), Hat of Praise.G, Crown of Asceticism, Knight's Leather Armor(B), Warrior's Leather Clothes(T), Suit of Quickness(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Brass, Rod, Respect, Bronze, Wooden Board, Mark of Mage, Production Manual(Accessory)#, Dust Bomb Manual(30), Seaweed, Bell, Ash, Hard Shell, Elf's Feather, Laxative Bomb, Fairy's Antenna
ไอเทมเควสต์
Wood Golem
Wood Golem
เลเวล : 18 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 39
พลังชีวิต : 652 โจมตี: 140
แผนที่ : Upstream of Glasis River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Broad Sword, Reinforced Flail, Great Iron Sword, Granny's Staff.G, Slasher.G, Spellot, Breaker
ชุดเกราะ Suit of Quickness.G(T), Magic Leather Clothes.G(T), Leather Clothes.G(T), Leather Armor(T), Suit of Quickness(T), Leather Armor.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Wooden Board, Green Wood, Log, Peat, Production Manual(Accessory)#19, Dust Bomb Manual(40)
ไอเทมเควสต์ Wooden Board
Knight Piya
Knight Piya
เลเวล : 19 ธาตุ : Physical ป้องกัน : 40
พลังชีวิต : 591 โจมตี: 126
แผนที่ : Forest of Silon, Outer Wall of Lime
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Seed Egg
อาวุธ Reinforced Flail, Toy Hammer, Piya's Sword, Great Sword.G, Piya's Sword
ชุดเกราะ Clothes of Praise.G(T), Invisible Shield, Crystalline Shield
เครื่องประดับ
ไอเทม Armor Pieces, Piya's Unfertilized Egg, Knight's Crest, Man's Romance, Platinum, Peat, Production Manual(CD)#2, Production Manual(ClD)#2, Production Manual(CmD)#2
ไอเทมเควสต์ Knight's Crest
Windy
Windy
เลเวล : 23 ธาตุ : None ป้องกัน : 47
พลังชีวิต : 893 โจมตี: 155
แผนที่ : Upstream of Glasis River, Crude Mountain Range
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Wagon Driver's Staff, Gear Hammer
ชุดเกราะ White Ribbon, Black Ribbon, Red Ribbon, Disciple's Clothes(B), Mage's Clothes(B), Armor of Wind(B), Warrior's Clothes(B), Suit of Acting(B), Shoes of Service.G, Warrior's Headband.G, Steel Boots, Disciple's Shoes, Laborer's Clothes(B), Mage's Hat.G, Puppet Suit(B), Aviator's Armor(B)
เครื่องประดับ Ava's Wings
ไอเทม Mark of Wind, Magic Powder, Hatching Stone, Rice Powder, Solarstone, Brown Coal, Production Manual(KD)#3, Production Manual(WD)#3, Production Manual(MD)#3
ไอเทมเควสต์ Magic Powder,Mark of Wind
Silky Joe the Boxer
Silky Joe the Boxer
เลเวล : 23 ธาตุ : None ป้องกัน : 47
พลังชีวิต : 893 โจมตี: 155
แผนที่ : Adel Monastery Forest of Silon, Forest of Silon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Invisible Dagger, Rabbit's Cleaver.G, Invisible Flail, Staff of Radish, Invisible Sword
ชุดเกราะ Laborer's Shoes, Iron Shield.G, Steel Armor.G(B), Disciple's Clothes.G(B), Suit of Disguise.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Silkworm's Thread, 5 Color String, Mulberry Leaf, White Spirit, Lignite, Wheat, Production Manual(ChaoticDef)#2, Production Manual(Accessory)#2, Faded Wood
ไอเทมเควสต์ Silkworm's Thread,5 Color String
Warrior Piya
Warrior Piya
เลเวล : 24 ธาตุ : None ป้องกัน : 53
พลังชีวิต : 909 โจมตี: 160
แผนที่ : Forest of Silon, Outer Wall of Lime
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Broad Sword, Great Iron Sword, Spellot, Breaker, Iron Flail.G, Piya's Staff.G, Warrior Piya's Sword
ชุดเกราะ Wing Helmet.G, Hat of Service.G, Hat of Acting.G
เครื่องประดับ
ไอเทม Armor Pieces, Iron Plate, Knight's Crest, Bowl, Man's Romance, Man's Senility, Rice Powder, Dust Bomb Manual(60)
ไอเทมเควสต์ Knight's Crest
Nixie
Nixie
เลเวล : 24 ธาตุ : Water ป้องกัน : 53
พลังชีวิต : 909 โจมตี: 160
แผนที่ : Forest of Silon, Upstream of Glasis River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Red Plunger.G, Bassjo Knife, Rooster's Cudgel.G, GS of Steel.G, Iron Sword.G, Steel Slot.G, Nixie's Trident
ชุดเกราะ Disciple's Clothes.G(T), Steel Armor.G, Gear Hat, Disciple's Shoes.G, Disciple's Hat.G, Hood of Disguise.G, Shoes of Disguise.G, Steel Boots.G, Steel Helmet
เครื่องประดับ Swimming Goggles
ไอเทม Anthracite, Blue Crystal, Blue Water, Brown Coal, Crystal of Nixie, Crystal of Star, Magic Powder, Moonstone, Nixie's Scale, Silkworm's Thread, Solarstone, Starfish, Stone, Dust Bomb Manual(50), Production Manual(KW)#2, Production Manual(MW)#2, Production Manual(WW)#2, Production Manual(ClW)#2, Production Manual(CmW)#2, Production Manual(CW)#2
ไอเทมเควสต์ Magic Powder
Happy Bah Bah
Happy Bah Bah
เลเวล : 25 ธาตุ : None ป้องกัน : 24
พลังชีวิต : 956 โจมตี: 167
แผนที่ : Crude Mountain Range, Midstream of Mimir River
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Bolt Hammer, Spellot.G
ชุดเกราะ Disciple's Hat, Aviator Boots, Aviator Boots.G, Warrior's Shoes.G, Mage's Shoes.G, Shoes of Quickness, Warrior's Shoes.G, Boots of Wind.G, Mage's Shoes.G, Suit of Acting(T), Disciple's Clothes(T), Mage's Clothes(T), Armor of Wind(T), Warrior 's Clothes(T),Puppet Suit(T)
เครื่องประดับ Lock Necklace
ไอเทม Shiny Thread, Knight's Crest, Anthracite, stone, Production Manual(CD)#3, Production Manual(ClD), Production Manual(CmD)#3, Faded Wood
ไอเทมเควสต์ Knight's Crest
Joe the Kick Boxer
Joe the Kick Boxer
เลเวล : 26 ธาตุ : None ป้องกัน : 55
พลังชีวิต : 971 โจมตี: 172
แผนที่ : Forest of Silon, Adel Monastery Forest of Silon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Piya Egg
อาวุธ Translucent Great Sword, Staff of Radish, Crystalline Sword
ชุดเกราะ Laborer's Clothes(B), Conjurers Robe.G(B), Puppet Suit.G(B), Puppet Shoes.G, Brawlers Garb.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม 5 Color String, Bowl, Hot Blood, White Ash, Man's Senility, Wheat, Compression Bandage, Stone, Production Manual(Accessory)#11, Production Manual(Accessory)#29
ไอเทมเควสต์ 5 Color String,Man's Romance

12 Next