มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

Meow-gician
Meow-gician
เลเวล : 61 ธาตุ : None ป้องกัน : 147
พลังชีวิต : 4108 โจมตี: 307
แผนที่ : Mount Travia
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Flamberge, Crimson Bastard, Staff of Awakening, Metronicker, Mars Mace, Dusk Blade.G, Dusk Great Sword.G
ชุดเกราะ Fork Hat, Armor of Starlight(B), Headband of Warlord, Bandit's Boots
เครื่องประดับ Burning Tail
ไอเทม Cat Cry, Spirit of Cat, Soul of Great Mage, Production Manual(MW)#Chaos, Bituminous Coal,
ไอเทมเควสต์ Meow-gician's Letter
Ruthless Skullo
Ruthless Skullo
เลเวล : 61 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 160
พลังชีวิต : 4947 โจมตี: 311
แผนที่ : Clements Mine 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Mars Mace, Skeleton's Sword, Dusk Great Sword, Skeleton's Dark Sword, Golden Bowie, Skeleton's Sword, Metal Hammer , Iron Hammer .G, Dusk Sword, Dusk Shield.
ชุดเกราะ Blessing Suit(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Titanium, Special Metal, Bone, Lignite, Production Manual(CW)#5
ไอเทมเควสต์
(Giant) Red Plumber
(Giant) Red Plumber
เลเวล : 63 ธาตุ : None ป้องกัน : 247
พลังชีวิต : 4257 โจมตี: 306
แผนที่ : East of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Golden Bowie.G, Uranus Nace.G, Platinum Plunger
ชุดเกราะ Boots of Starlight, Martial Arts Shoes, Shoes of the Chosen, Mana Shoes, Dancing Shoes, Headband of Warlord, Crown of Grandeur
เครื่องประดับ
ไอเทม Really Hard Shell, Boiling Blood, Titanium, Peat, Laxative Bomb Manual(100)
ไอเทมเควสต์
Saloa
Saloa
เลเวล : 64 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 160
พลังชีวิต : 4147 โจมตี: 315
แผนที่ : Cross Lake
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Golden Bowie.G, Neptune Mace.G, Durandal, Club of Sanctity
ชุดเกราะ Boots of Starlight, Martial Arts Shoes, Shoes of the Chosen, Mana Shoes, Dancing Shoes, Crown of Grandeur, Headband of Warlord, Shoes of Seduction
เครื่องประดับ Saloa's Wing, Burning Tail
ไอเทม Fairy's Seduction, Man's Romance Laxative Bomb Manual(100), Book of Elim - Crush
ไอเทมเควสต์ Fairy's Seduction, Man's Romance
Computer Freak
Computer Freak
เลเวล : 65 ธาตุ : Physical ป้องกัน : 290
พลังชีวิต : 6044 โจมตี: 298
แผนที่ : West of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Metronicker, Flamberge.G, Mars Mace, Crimson Bastard
ชุดเกราะ Deacon's Shoes, Wind Shoes, Alchemist's Clothes(B), Alchemist's Shoes.G, Anima Hat, Architect's Hat, Lunar Shadow Helmet
เครื่องประดับ
ไอเทม Boiling Blood, Man's Romance, Production Manual(ChaoticDef)#5
ไอเทมเควสต์ Computer Freak's letter
(Naive) Succubus
(Naive) Succubus
เลเวล : 66 ธาตุ : None ป้องกัน : 253
พลังชีวิต : 5097 โจมตี: 327
แผนที่ : East of Sealed Island
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Crimson Bastard.G, Rayna's Staff
ชุดเกราะ Helm of Starlight, Martial Arts Headband, Crown of the Chosen, Mana Hat, Dancing Hat, Inventor's Shoes, Laureate's Hat, Lunar Shadow Helmet
เครื่องประดับ
ไอเทม Silver, Mark of Sakiel, Soul of Snow Princess, Production Manual(ClD)#10, Anthracite, Winged Candle
ไอเทมเควสต์
White Stiff Horse
White Stiff Horse
เลเวล : 67 ธาตุ : Wood ป้องกัน : 268
พลังชีวิต : 4916 โจมตี: 337
แผนที่ : Cross Lake
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Crimson Bastard.G
ชุดเกราะ Helm of Starlight, Martial Arts Headband, Crown of the Chosen, Mana Hat, Dancing Hat, Inventor's Shoes, Laureate's Hat, Lunar Shadow Helmet, Architect's Hat, Craftsman's Suit(B)
เครื่องประดับ Burning Tail
ไอเทม White Base, Soul of Jester, Mark of Vampire, Crystal of Sakiel, Production Manual(CD)#10, Production Manual(ClD)#10, Production Manual(CmD)#10, Anthracite, Green Wood, Book of Elim - Crush
ไอเทมเควสต์
Cool Boy
Cool Boy
เลเวล : 68 ธาตุ : None ป้องกัน : 304
พลังชีวิต : 6389 โจมตี: 306
แผนที่ : West of Laywook Forest
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Flame Dagger.G, Dusk Great Sword, Golden Bowie
ชุดเกราะ Alchemist's Clothes(T), Architect's Shoes , Laureate's Hat, Crown of Grandeur, Bat guy mask from boss only
เครื่องประดับ
ไอเทม Blue Blaze, Blue Crystal, Man's Romance, Ice Crystal, Refine Manual(Ac)#5, Refine Manual(G)#5, Brown Coal, Only boss drops Refine Manual(G)#9, Crystal of Keterre
ไอเทมเควสต์ Cool Boy's GF's Letter
(Naive) Incubus
(Naive) Incubus
เลเวล : 69 ธาตุ : None ป้องกัน : 271
พลังชีวิต : 6040 โจมตี: 341
แผนที่ : Cross Lake
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Flame Dagger.G, Dusk Great Sword, Golden Bowie, Runemint, Ebullition
ชุดเกราะ Alchemist's Clothes(T), Architect's Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Man's Romance, Hot Blood, Soul of Holy Knight, Production Manual(CD)#9, Production Manual(ClD)#9
ไอเทมเควสต์
Aleph
Aleph
เลเวล : 70 ธาตุ : Water ป้องกัน : 317
พลังชีวิต : 6543 โจมตี: 328
แผนที่ : Land's End , Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง Bird Egg
อาวุธ Staff of Learning, Ornate Blade, Defender, Giant Sword of Radiance.G, Skeleton's Sword.G, Staff of Learning, Jade Club
ชุดเกราะ Dusk Armor(B) , Shoes of Grandeur , Lunar Shadow Helmet , Wind Suit(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Moonstone, Aleph's Crystal, Mark of Great Sage, Blue Crystal, Lucky Card, Production Manual(CD)#9
ไอเทมเควสต์

12 Next