มอนสเตอร์ตามกลุ่มเลเวล :

(Violent) Sandy Windy
(Violent) Sandy Windy
เลเวล : 77 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 329
พลังชีวิต : 8006 โจมตี: 443
แผนที่ : West of Sealed Island
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Nitras' Staff, Defender, Soul Dagger, Divine Blade
ชุดเกราะ Dusk Armor(T), Mithril's Shield, Suit of Talent.G(B), Gold Armor.G(B), Wind Suit.G(B), Dusk Armor.G(B), Warlord's Clothes(B)
เครื่องประดับ Horn of Incubus
ไอเทม Golemium, Heart of Wind, Crystal of Neza, Pure Ion Stone Manual, Brown Coal, Book of Elim - Ice Mastery, A Piece of Necklace
ไอเทมเควสต์
Incubus
Incubus
เลเวล : 78 ธาตุ : Darkness ป้องกัน : 359
พลังชีวิต : 7810 โจมตี: 453
แผนที่ : Forest of Herkaus
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Radiant Great Sword, Defender, Aqueous Mace, Awesome Mace, Soul Dagger, Divine Blade, Darkwing Shard
ชุดเกราะ Martial Arts Shoes, Mithril's Shield, Suit of Talent(B).G, Gold Armor(B), Wind Suit(B).G
เครื่องประดับ Wings of Incubus, Horn of Incubus
ไอเทม Bundle of Dreams, Lucky Card, Soul of Holy Knight, Ion Stone Manual, Pure Ion Stone Manual
ไอเทมเควสต์
Cool Guy
Cool Guy
เลเวล : 80 ธาตุ : Water ป้องกัน : 331
พลังชีวิต : 12354 โจมตี: 422
แผนที่ : Silon-Aleph Dungeon
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Cool Guy's Stick, Buster, Slayer, Damascus, Defender, Mech Sword
ชุดเกราะ Cool Guy's Helmet, Power Hammer, Rune Suit.G(B), Deacon's Clothes.G(B), Renaissance Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Boiling Blood, Blue Crystal, Man's Romance, Production Manual(KD)#12, Production Manual(ClD)#12, White Spirit , Ice
ไอเทมเควสต์ Cool Guy's letter
Warrior Kinbara
Warrior Kinbara
เลเวล : 80 ธาตุ : metal ป้องกัน : 340
พลังชีวิต : 8601 โจมตี: 455
แผนที่ : West of Sealed Island
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond,Pink Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Buster, Slayer, Damascus, Power Hammer, Nitras' Staff, Force Hammer, Soulless Sword, Staff of the Wicked Heart
ชุดเกราะ Cool Guy's helmet, Daffidol in Hair, Rune Suit.G(B), Deacon's Clothes.G(B)
เครื่องประดับ
ไอเทม Poisonous Claws, LAN Card, Hot Blood, Snake's Tail, Production Manual(MD)#12, Production Manual(CmD)#12, Book of Elim - Ice Mastery,
ไอเทมเควสต์
(Mutated) Aleph
(Mutated) Aleph
เลเวล : 81 ธาตุ : None ป้องกัน : 331
พลังชีวิต : 8411 โจมตี: 462
แผนที่ : Sealed Island Cave
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Defender, Jade Club, Durandal, Kingsley Cat, Slayer, Falcon Dagger, Ornate Blade, Holy Sickle, Nitras' Staff
ชุดเกราะ Mana Suit(T), Martial Arts Uniform(B), Deacon's Clothes.G(T), Expert Suit(B), Mana Suit(B), Rune Suit.G(T), Alchemist's Clothes.G(T)
เครื่องประดับ Snow Flake
ไอเทม Fairy's Seduction, Snow Crystal, Blue Crystal, Magic Lamp Manual, Pumpkin Lamp Manual, Red Fire,
ไอเทมเควสต์
Snow Princess
Snow Princess
เลเวล : 82 ธาตุ : Water ป้องกัน : 345
พลังชีวิต : 8854 โจมตี: 473
แผนที่ : Land's End
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Defender, Jade Club, Durandal, Kingsley Cat, Slayer, Azoth Blade, Long-stem Tulip
ชุดเกราะ Mana Suit(T), Martial Arts Uniform(B), Deacon's Clothes.G(T), Expert Suit(B), Mana Suit(B), Rune Suit.G(T), Alchemist's Clothes.G(T), Master's Hat
เครื่องประดับ Snow Flake
ไอเทม Snow Crystal, Soul of Snow Princess, Gold Dust, Magic Lamp Manual, White Spirit, Book of Elim - Shock Treatment, Water Crystal
ไอเทมเควสต์ Snow Princess' Letter.
Solar
Solar
เลเวล : 83 ธาตุ : Three ป้องกัน : 369
พลังชีวิต : 9210 โจมตี: 448
แผนที่ : Downstream of Glasis River, Glasis Plains
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Crystal,Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Buster, Slayer, Durandal, Nitras' Staff, Kingsley Cat, Jade Club.G, Atmos Mace
ชุดเกราะ Deacon's Clothes.G(B), Rune Suit.G(B), Solar Hat, Boots of Starlight, Helmet of Judgement
เครื่องประดับ
ไอเทม Sunflower Seed, Light Panel, Lignite , Magic Lamp Manual, Ring of Heaven Manual, Brown Soil, Book of Elim - Stick Booster,
ไอเทมเควสต์
Abuca
Abuca
เลเวล : 84 ธาตุ : Earth ป้องกัน : 424
พลังชีวิต : 11320 โจมตี: 432
แผนที่ : Sealed Island Cave
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Defender.G, Giant Sword of Radiance, Soul Dagger, Skeleton's Dark Sword.G, Mithril Hammer.G
ชุดเกราะ Dullahan's Head, Martial Arts Uniform(T), Dancing Hat, Dancing Shoes, Suit of Talent.G(T), Gold Armor.G(T), Wind Suit.G(T), Helm of Starlight, Expert's Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Bundle of Dreams, Mark of Sakiel, Broken Horn, Refine Manual(A)#6, Production Manual(Accessory)#34,Production Manual(MW)#7, Grenade Manual(15), Peat, Anthracite, Lignite
ไอเทมเควสต์
Dullahan
Dullahan
เลเวล : 85 ธาตุ : None ป้องกัน : 403
พลังชีวิต : 8321 โจมตี: 468
แผนที่ : Forest of Herkaus, Clements Mine 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Dullahan's Sword, Defender.G, Giant Sword of Radiance, Soul Dagger, Skeleton's Dark Sword.G, Mithril Hammer.G, Staff of Neza, Boomerang of Justice
ชุดเกราะ Dullahan's Head, Martial Arts Uniform(T), Dancing Hat, Suit of Talent.G(T), Gold Armor.G(T), Wind Suit.G(T), Templar Crown, Expert's Shoes
เครื่องประดับ
ไอเทม Dullahan's Sign, Soul of Holy Knight, Dullahan's Sweat, Dullahan's Tear, Lignite , Refine Manual(C)#6, Production Manual(Accessory)#34, Peat, Soul of Holy Knight,
ไอเทมเควสต์ Dullahan's Letter.
Platinum Plumber
Platinum Plumber
เลเวล : 86 ธาตุ : metal ป้องกัน : 442
พลังชีวิต : 9925 โจมตี: 446
แผนที่ : Aleph Dungeon 1F
ข้อมูลการดร็อป
แร่ Ruby,Diamond สัตว์เลี้ยง
อาวุธ Buster , Slayer , Durandal , Wrench , Platinum Plunger , Damascus , Black-Eye Trucheon , Mars Mace.G, Cool Guy's Stick.G
ชุดเกราะ Shield of Starlight, Dancing Clothes(B), Inventor's Suncap.G, Hat of Sorcery
เครื่องประดับ
ไอเทม Boiling Blood, Platinum Antennae, Man's Romance, Platinum Antennae, Grenade Manual-50, Production Manual(MW)#7, White Spirit
ไอเทมเควสต์

12 Next