Warrior

Warrior

Great Sword Combo
Great Sword Combo
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : สามารถใช้การโจมตีแบบคอมโบได้
Skill Level SP Require Level Require
1 6 10
2 3 10
3 3 10
4 3 10
5 3 10
Concentration
Concentration
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Great Sword Combo(5)
คำอธิบาย : เพิ่มค่า XP ในระหว่างการต่อสู้
Skill Level SP Require Increase XP Level Require
1 6 2 10
2 5 2 10
3 5 2 10
4 5 2 10
5 5 2 10
Quick Slash
Quick Slash
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Concentration(3)
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วแต่จะทำให้พลังป้องกันของคุณลดลงชั่วขณะ
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 8 40 172% 10
2 7 43 200% 10
3 7 46 230% 10
4 7 49 260% 10
5 7 52 295% 10
6 7 55 330% 10
7 7 58 370% 10
8 7 61 410% 10
9 7 64 450% 10
10 7 67 495% 10
Intimidation
Intimidation
ต้องการเลเวล: 15 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Concentration(3)
คำอธิบาย : เรียกเป้าหมายให้เข้ามาโมตีคุณ
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend)
1 6 50 15 3
2 5 48 15 3
3 5 46 15 3
4 5 44 15 3
5 5 42 15 3
Spinning Slash
Spinning Slash
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Concentration(3)
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายและด้านหลังของศัตรูอย่างรุนแรงด้วยพายุเฮอร์ริเคน
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require AoE
1 8 48 110% 16 3
2 7 52 130% 16 3
3 7 56 150% 16 3
4 7 60 170% 16 3
5 7 64 190% 16 3
Double Slash
Double Slash
ต้องการเลเวล: 23 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Quick Slash(3)
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายต่อเนื่องอย่างรวดเร็วเป็นจำนวนสองครั้ง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 10 60 200% 23
2 9 65 250% 23
3 9 70 300% 23
4 9 75 350% 23
5 9 80 400% 23
6 9 85 470% 23
7 9 90 540% 23
8 9 95 640% 23
9 9 100 690% 23
10 9 105 770% 23
Blazing Hurricane
Blazing Hurricane
ต้องการเลเวล: 27 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Spinning Slash(3)
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายและศัตรูบริเวณรอบๆ
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require AoE
1 10 72 130% 27 3
2 10 78 165% 27 3
3 10 84 200% 27 3
4 10 90 230% 27 3
5 10 96 270% 27 3
Area Intimidation
Area Intimidation
ต้องการเลเวล: 35 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Intimidation(3)
คำอธิบาย : เรียกเป้าหมายในบริเวณให้เข้ามาโจมตีคุณ
Skill Level SP Require AP Used Level Require
1 15 45 120
Enrage
Enrage
ต้องการเลเวล: 35 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Intimidation(3)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตี
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend) Attack
1 8 60 35 10 10
2 7 70 50 20 20
3 7 80 65 30 30
4 7 90 80 40 40
5 7 100 95 50 50
6 5 110 110 65 65
7 5 120 125 80 80
8 5 130 140 95 95
9 5 140 155 110 110
10 5 150 170 125 125
Deadly Slash
Deadly Slash
ต้องการเลเวล: 50 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Double Slash(3)
คำอธิบาย : โจมตีเป้าหมายด้วยความเร็วแสง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require AoE
1 6 70 650% 50
2 6 75 725% 60
3 6 80 800% 70
4 6 85 875% 80
5 6 90 950% 90
6 6 95 1025% 100
7 6 100 1100% 110
8 6 105 1175% 120
9 6 110 1250% 130
10 6 115 1325% 140 3

12 Next