Magician

Magician

Staff Combo (Passive)
Staff Combo (Passive)
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : สามารถใช้การโจมตีแบบคอมโบได้
Skill Level SP Require Combo Level Require
1 0 4 10
2 3 6 10
3 3 8 10
4 3 10 10
5 3 12 10
Source of Universe (Passive)
Source of Universe (Passive)
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : เพิ่มอัตราการฟื้นฟูค่า AP ขณะนอนหลับ
Skill Level SP Require Level Require
1 0 10
2 1 10
3 1 10
4 1 10
5 1 10
6 1 10
7 1 10
8 1 10
9 1 10
10 1 10
Fireball
Fireball
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Source of Universe (Passive)(5)
คำอธิบาย : ขว้างศัตรูด้วยไม้ขีดไฟ
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 3 15 75% 10
2 2 16 85% 10
3 2 17 95% 10
4 2 18 115% 10
5 2 19 135% 10
6 2 20 150% 10
7 2 21 175% 10
8 2 22 190% 10
9 2 23 215% 10
10 2 24 240% 10
Frostbolt
Frostbolt
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Source of Universe (Passive)(5)
คำอธิบาย : ยิงศัตรูด้วยน้ำแข็ง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 3 13 60% 10
2 2 14 70% 10
3 2 15 85% 10
4 2 16 100% 10
5 2 17 115% 10
6 2 18 130% 10
7 2 19 145% 10
8 2 20 165% 10
9 2 21 185% 10
10 2 22 210% 10
Fire Storm
Fire Storm
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Fireball (1)
คำอธิบาย : สร้างพายุไฟเข้าโจมตีศัตรูเป็นวงกว้าง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 4 35 35% 16
2 3 38 50% 16
3 3 41 60% 16
4 3 44 80% 16
5 3 47 95% 16
6 3 50 120% 16
7 3 53 135% 16
8 3 56 160% 16
9 3 59 180% 16
10 3 62 205% 16
Ice Drill
Ice Drill
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Frostbolt (1)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งในบริเวณใกล้เคียง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 4 35 30% 16
2 3 38 40% 16
3 3 41 55% 16
4 3 44 65% 16
5 3 47 80% 16
6 3 50 100% 16
7 3 53 115% 16
8 3 56 140% 16
9 3 59 160% 16
10 3 62 180% 16
Mega Fireball
Mega Fireball
ต้องการเลเวล: 18 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Fireball (1)
คำอธิบาย : ยิงลูกไฟหลายลูกเข้าทำลายศัตรู
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 4 36 100% 18
2 3 38 130% 18
3 3 40 165% 18
4 3 42 200% 18
5 3 44 255% 18
6 3 46 305% 18
7 3 48 360% 18
8 3 50 420% 18
9 3 52 480% 18
10 3 54 550% 18
Fire Trick
Fire Trick
ต้องการเลเวล: 18 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Fire Storm (1)
คำอธิบาย : สร้างไฟออกมาเผาศัตรูในบริเวณรอบๆ
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 5 65 100% 28
2 4 70 130% 28
3 4 75 170% 28
4 4 80 210% 28
5 4 85 260% 28
6 4 90 310% 28
7 4 95 370% 28
8 4 100 435% 28
9 4 105 490% 28
10 4 110 560% 28
Mega Frostbolt
Mega Frostbolt
ต้องการเลเวล: 18 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Frostbolt (1)
คำอธิบาย : ยิงน้ำแข็งใส่ศัตรูอย่างต่อเนื่อง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 4 30 85% 18
2 3 32 115% 18
3 3 34 150% 18
4 3 36 185% 18
5 3 38 230% 18
6 3 40 280% 18
7 3 42 335% 18
8 3 44 390% 18
9 3 46 450% 18
10 3 48 520% 18
Ice Dew
Ice Dew
ต้องการเลเวล: 28 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Ice Drill (1)
คำอธิบาย : โจมตีศัตรูด้วยน้ำแข็งในบริเวณและทำให้ศัตรูอยู่กับที่
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 5 62 85% 28
2 4 67 115% 28
3 4 72 145% 28
4 4 77 185% 28
5 4 82 235% 28
6 4 87 250% 28
7 4 92 335% 28
8 4 97 385% 28
9 4 102 490% 28
10 4 107 520% 28

123 Next