Renegade

Renegade

Break Weapon
Break Weapon
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายและลดพลังการโจมตีของศัตรู
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 9 200 650% 150
2 9 220 812% 154
3 9 230 975% 166
4 9 240 1137% 168
5 9 250 1300% 170
Vengeance
Vengeance
ต้องการเลเวล: 150 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน :
คำอธิบาย : ลดพลังป้องกันแต่เพิ่มพลังโจมตีของคุณ
Skill Level SP Require AP Used Level Require Attack
1 9 190 150 36
2 9 200 152 57
3 9 200 154 78
4 9 210 156 99
5 9 220 158 120
Break Armor
Break Armor
ต้องการเลเวล: 160 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Break Weapon
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายและลดเกราะของศัตรู
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 9 210 624% 160
2 9 220 780% 162
3 9 240 936% 164
4 9 250 1092% 166
5 9 260 1248% 168
Shock Impact
Shock Impact
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Provoke(3)
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายและทำการ stun ศัตรู
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 9 220 676% 170
2 9 230 845% 172
3 9 240 1014% 174
4 9 260 1183% 176
5 9 270 1352% 178
Deadly Crash
Deadly Crash
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Vengeance
คำอธิบาย : ทำการโจมตีเป็นกลุ่มเมื่อใช้อาวุธของ class Renegade และ Defender
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 6 220 1173% 170
2 6 230 1303% 172
3 6 240 1433% 174
4 6 240 1564% 176
5 6 250 1694% 178
6 6 250 1824% 180
7 6 260 1955% 182
8 6 260 2085% 184
9 6 280 2215% 186
10 6 280 2346% 188
Hemmorhage(Passive)
Hemmorhage(Passive)
ต้องการเลเวล: 170 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Vengeance
คำอธิบาย : ลดเลือดของศัตรูเป็นช่วงเวลาหนึ่งเมื่อใช้ Impact Explosion,Dot Impact,Grand Sword และ Deadly Crash
Skill Level SP Require Level Require
1 21 170
2
3
4
5
Frenzy(Passive)
Frenzy(Passive)
ต้องการเลเวล: 180 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Deadly Crash(1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อใช้ Deadly Crash
Skill Level SP Require Level Require
1 21 180

1