Cleric

Cleric

Mace Combo
Mace Combo
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : ทำให้สามารถใช้คอมโบได้
Skill Level SP Require Level Require
1 6 10
2 3 10
3 3 10
4 3 10
5 3 10
Expansion
Expansion
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 5
สกิลทางผ่าน : Mace Combo(5)
คำอธิบาย : เพิ่มค่า XP ในระหว่างการต่อสู้
Skill Level SP Require Increase XP Level Require
1 5 2 10
2 4 2 10
3 4 2 10
4 4 2 10
5 4 2 10
Prayer
Prayer
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Martial Combo
คำอธิบาย : สกิลเสริมที่จะทำให้สกิลอื่นๆมีผลเพิ่มขึ้น
Skill Level SP Require Level Require AP Recovery Rate
1 0 10 1
2 1 10 2
3 1 10 3
4 1 10 4
5 1 10 5
6 1 10 6
7 1 10 7
8 1 10 8
9 1 10 9
10 1 10 10
Self Cure
Self Cure
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Prayer(5)
คำอธิบาย : ฟื้นฟู HP ของตัวเอง
Skill Level SP Require AP Used Level Require Heal Self
1 3 15 10 240.00%
2 2 19 10 280.00%
3 2 23 10 320.00%
4 2 27 10 360.00%
5 2 31 10 400.00%
6 2 35 10 440.00%
7 2 39 10 480.00%
8 2 43 10 520.00%
9 2 47 10 560.00%
10 2 51 10 600.00%
Encourage
Encourage
ต้องการเลเวล: 10 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Prayer(5)
คำอธิบาย : สามารถเพิ่มค่า XP ผู้เล่นเป้าหมายที่เลือกได้
Skill Level SP Require AP Used Level Require Distance
1 3 80 10 5
2 2 78 10 5
3 7 76 10 5
4 2 74 10 5
5 2 72 10 6
6 2 70 10 6
7 2 68 10 6
8 2 66 10 6
9 2 64 10 6
10 2 62 10 7
Protect
Protect
ต้องการเลเวล: 15 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Encourage(1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังป้องกันให้เป้าหมาย
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend) Incease Defence
1 4 70 15 65 20.00%
2 3 70 15 95 26.00%
3 3 70 15 125 32.00%
4 3 70 15 155 38.00%
5 3 70 15 185 44.00%
6 6 70 15 215 50.00%
7 3 70 15 245 56.00%
8 3 70 15 275 62.00%
9 3 70 15 305 70.00%
10 3 70 15 335 80.00%
Bless
Bless
ต้องการเลเวล: 15 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Encourage(1)
คำอธิบาย : เพิ่มความแม่นยำให้เป้าหมาย
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend)
1 4 90 30 65
2 5 90 35 95
3 6 90 40 125
4 7 90 45 155
5 8 90 50 185
6 9 90 55 215
7 10 90 60 245
8 11 90 65 275
9 12 90 70 305
10 13 90 75 335
Mace of Justice
Mace of Justice
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Expansion(5)
คำอธิบาย : สร้างความเสียหายด้วยด้วยพลังแห่งแสง
Skill Level SP Require AP Used Increase Damage Level Require
1 8 45 120% 16
2 7 50 145% 16
3 7 55 170% 16
4 7 60 200% 16
5 7 65 230% 16
6 8 70 265% 30
7 9 78 305% 45
8 10 80 350% 60
9 11 85 400% 75
10 12 90 455% 90
Cure
Cure
ต้องการเลเวล: 16 เลเวลสกิลสูงสุด: 20
สกิลทางผ่าน : Self Cure(1)
คำอธิบาย : ฟื้นฟูพลังชีวิตให้เป้าหมาย
Skill Level SP Require AP Used Level Require Heals
1 4 20 16 110.00%
2 3 24 16 120.00%
3 3 28 16 130.00%
4 3 32 16 140.00%
5 3 36 16 150.00%
6 3 40 16 160.00%
7 3 44 16 170.00%
8 3 48 16 180.00%
9 3 52 16 190.00%
10 3 56 16 200.00%
11 3 60 16 210.00%
12 3 64 16 220.00%
13 3 68 16 230.00%
14 3 72 16 240.00%
15 3 76 16 250.00%
16 3 80 16 260.00%
17 3 84 16 270.00%
18 3 88 16 280.00%
19 3 92 16 290.00%
20 3 96 16 300.00%
Divine Force
Divine Force
ต้องการเลเวล: 30 เลเวลสกิลสูงสุด: 10
สกิลทางผ่าน : Encourage(1)
คำอธิบาย : เพิ่มพลังโจมตีให้เป้าหมาย
Skill Level SP Require AP Used Level Require Duration (secend)
1 4 90 30 65
2 5 90 35 95
3 6 90 40 125
4 7 90 45 155
5 8 90 50 185
6 9 90 55 215
7 10 90 60 245
8 11 90 65 275
9 12 90 70 305
10 13 90 75 335

123 Next