Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 159 รายการ
คำค้น
Assassin
Basic Sword Training
Basic Sword Training
ความสามารถ : เรียนรู้การใช้ดาบ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Clothing
Wear Standard Clothing
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ชุดพื้นฐาน
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Swift Edge I
Swift Edge I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายจำนวน 61-65 หน่วย. Chain Combo Lv.1
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 7 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wind Whisper I
Wind Whisper I
ความสามารถ : ในระยะ 5 วินาที สามารถหลบการโจมตีทางกายภาพและทานสกิลเวทย์ได้ 1 สกิล
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Return
Return
ความสามารถ : วอร์ปไปจุดเซฟ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1200 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
First Aid
First Aid
ความสามารถ : ฟื้นฟูค่า HP จำนวน 178 หน่วย ใช้ 1 bandage
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Leather Armor
Wear Standard Leather Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ชุด Leather
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Basic Dagger Training
Basic Dagger Training
ความสามารถ : เรียนรู้การใช้มีด
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Cloth Armor
Wear Standard Cloth Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ชุดเกราะพื้นฐาน
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Ambush I
Ambush I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายจำนวน16-20 หน่วย และเพิ่มอีก 87 หน่วยเมื่อทำดาเมจจากข้างหลัง
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : 13 AP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Hide I
Hide I
ความสามารถ : ติดสถานะหายตัวในระยะเวลา 30-50 วินาที แต่ความเร็วในการเคลื่อนที่จะลดลง 40% ไม่สามารถใช้ในการต่อสู้
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 30 AP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Dual Wield Training I
Dual Wield Training I
ความสามารถ : เพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธประเภทมือจับ
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Hit Rating I
Enhanced Hit Rating I
ความสามารถ : เพิ่มค่า Hit Rate
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Counter Slash I
Counter Slash I
ความสามารถ : หลังติด Dodge จะสร้งความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายจำนวน 59-63 หน่วย และมีโอกาสติด Stun
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Swift Shock I
Swift Shock I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางกายภาพแก่เป้าหมายจำนวน 67-71 หน่วย. Chain Combo lv.2
เลเวลที่เรียนได้ : 7 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 6 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Invoke Power I
Invoke Power I
ความสามารถ : ค่าโจมตีทางกายภาพเพิ่มขึ้น 40% ในเวลา 5 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 19 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Dodge Rate I
Enhanced Dodge Rate I
ความสามารถ : เพิ่มค่า Dodge
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training I
Advanced Sword Training I
ความสามารถ : เพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธประเภทมือจับ
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Dagger Training I
Advanced Dagger Training I
ความสามารถ : เพิ่มค่าความชำนาญในการใช้อาวุธประเภทมีด
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Mending I
Mending I
ความสามารถ : ฟื้นฟูค่า HP จำนวน 262 หน่วย ใช้ 1 Low-Grade Odella powder
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

12345678 Next