Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 136 รายการ
คำค้น
Chanter
Basic Mace Training
Basic Mace Training
ความสามารถ : เรียนรู้การใช้คทา
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Clothing
Wear Standard Clothing
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่เสื้อผ้า
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Smite I
Smite I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายด้วยเวทย์มนตร์ธาตุดินแก่ศัตรูจำนวน 85 หน่วย ในระยะ 25 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : 18 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 2 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Return
Return
ความสามารถ : วอร์ปกลับจุดเซฟ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1200 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
First Aid
First Aid
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP จำนวน 178 หน่วย ใช้ 1 bandage (ต้องการเลเวลตัวละคร เลเวล 1)
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Leather Armor
Wear Standard Leather Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ leather Amor
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Cloth Armor
Wear Standard Cloth Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ Cloth Amor
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Heal I
Heal I
ความสามารถ : ฟิ้นฟู HP จำนวน 93 หน่วย ให้กับเป้าหมายที่เลือกในระยะ 23 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : 13 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Blessing of Life I
Blessing of Life I
ความสามารถ : เพิ่มค่า HP จำนวน 10% ของทั้งหมดให้กับเป้าหมายที่เลือกในระยะ 15 ม. เป็นเวลา 60 นาที
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : 30 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Hallow Swing I
Hallow Swing I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับศัครูจำนวน 51-55 หน่วย พร้อมกับลดความเร็วในการโจมตีเป็นเวลา 10 วินาที. Chain Combo lv. 1
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 18 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Blessing of Protection I
Blessing of Protection I
ความสามารถ :
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 41 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Light of Revival I
Light of Revival I
ความสามารถ : เพิ่มค่า HP จำนวน 11 หน่วยทันที และเพิ่มอีก 11 หน่วยในทุกๆ วินาที รวม 8 วินาที ให้กับเป้าหมายในระยะ 23 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 17 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 5 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Sonic Eruption I
Sonic Eruption I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับศัตรูด้วยเวทย์มนตร์ธาตุลมจำนวน 121 หน่วย ในระยะ 25 ม. และมีโอกาสที่ศัตรูจะติด Stun. Chain combo lv. 2
เลเวลที่เรียนได้ : 7 ค่าร่าย : 27 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Hallow Swing I , Sonic Eruption I
Resurrection I
Resurrection I
ความสามารถ : ชุบชีวิตเป้าหมายในระยะ 15 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 262 MP ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Imbue Wind I
Imbue Wind I
ความสามารถ : เพิ่มค่าโจมตีของตัวเองขึ้นอีก 5% และมีโอกาสที่เพิ่มค่าโจมตีอีก 52 หน่วย ในเวลา 30 นาที
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 51 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Mace Training I
Advanced Mace Training I
ความสามารถ : เพิ่มความชำนาญในการถืออาวุธประเภทคทา
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Leather Armor Mastery I
Leather Armor Mastery I
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถรสวมใส่ชุด Leather ระดับสูง
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Heal II
Heal II
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP จำนวน 248 หน่วย ให้กับเป้าหมายในระยะ 23 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : 40 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Chain Mail Mastery I
Chain Mail Mastery I
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถสวมใส่ชุด Chain ระดับสูง
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Chant of Victory I
Chant of Victory I
ความสามารถ : เพิ่มพลังในการโจมตีจำนวน 6 หน่วยให้กับคนในปาร์ตี้ในระยะ 20 ม.
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Toggle คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

1234567 Next