Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 138 รายการ
คำค้น
Cleric
Basic Mace Training
Basic Mace Training
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถใช้อาวุธประเภท Mace
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Clothing
Wear Standard Clothing
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถสวมใส่เครื่องป้องกันประเภท Cloth
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Smite I
Smite I
ความสามารถ : ใช้เวทย์แห่งดินสร้างความเสียหาย 85 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : 18 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 2 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Return
Return
ความสามารถ : วาปผู้ใช้กลับไปยังจุดเกิดที่เซพไว้
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1200 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
First Aid
First Aid
ความสามารถ : ฟื่นคืนค่า HP 178 หน่วยใช้ผ้าพันแผล 1 ชิ้น
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Leather Armor
Wear Standard Leather Armor
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดเกราะหนัง Leather ได้
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Cloth Armor
Wear Standard Cloth Armor
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดเกราะประเภท Cloth ได้
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Heal I
Heal I
ความสามารถ : ฟื่นคืนค่า HP 93 หน่วย กับเป้าหมายที่เลือกไว้
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : 13 mp ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Blessing of Life I
Blessing of Life I
ความสามารถ : เพิ่ม max HP 10% กับเป้าหมายที่เลือกไว้ในระยะ 15m
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : 30 mp ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Hallow Swing I
Hallow Swing I
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายระยะใกล้ด้วยกายโจมตีทางกายภาพความแรง 51-55 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : 11 mp ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Blessing of Protection I
Blessing of Protection I
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันทางกายภาพ 10% กับเป้าหมายที่เลือกไว้ระยะ 15m
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 41 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Light of Revival I
Light of Revival I
ความสามารถ : ฟื้นคืน HP ของเป้าหมาย 11 หน่วยในระยะ 23m ทุกๆ 2 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 17 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 5 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Sonic Eruption I
Sonic Eruption I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายด้วยธาตุลม 121 หน่วยในระยะ 25m
เลเวลที่เรียนได้ : 7 ค่าร่าย : 27 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Hallow Swing I , Sonic Eruption I
Resurrection I
Resurrection I
ความสามารถ : ชุบชีวิตของเป้าหมายในระยะ 15m
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 262 MP ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Imbue Wind I
Imbue Wind I
ความสามารถ : มีโอกาส 5% ที่การโจมตีของผู้ใช้จะสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีก 52 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 51 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Mace Training I
Advanced Mace Training I
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถสวมใส่อาวุธประเภทmaceได้
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Leather Armor Mastery I
Leather Armor Mastery I
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถสวมใส่ชุดเกราะหนังLeather ได้
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Heal II
Heal II
ความสามารถ : ฟื้นคืนค่าHPของเป้าหมายในระยะ 25m
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : 40 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Smite II
Smite II
ความสามารถ : สร้างความเสียหายด้วยธาตุดินความแรง 171 หน่วย ในระยะ 25m
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : 36 MP ระยะเวลาร่าย : 2 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 2 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Chain Mail Mastery I
Chain Mail Mastery I
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถส่วมใส่ชุดเกราะประเภท Chain ได้
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

1234567 Next