Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Robust Crash I
Robust Crash I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 124-128 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลงคอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 13 ค่าร่าย : 46 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 20 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Crash I
Armor Break II
Armor Break II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 36-40หน่วย และใน 6 วินาทีลดค่า Defence ของเป้าหมายลง200
เลเวลที่เรียนได้ : 16 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Rage II
Rage II
ความสามารถ : ในเวลา10 วินาทีเพิ่มพลังโจมตี 12 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 16 ค่าร่าย : 26 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Rage I
Dash I
Dash I
ความสามารถ : ในเวลา10วินาทีความไวในการเคลื่อนที่และความไวในการบินเพิ่มขึ้น60
เลเวลที่เรียนได้ : 16 ค่าร่าย : 102 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 240 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Smash I
Robust Smash I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 80-82 หน่วย คอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 16 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Physical Attack Power III
Enhanced Physical Attack Power III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ
เลเวลที่เรียนได้ : 19 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Avenging Crash II
Avenging Crash II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 102-106 หลังจากใช้Shieldบล๊อคการโจมตีของเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 19 ค่าร่าย : 56 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 15 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Wing Blade I
Wing Blade I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 79-83 หน่วยในระยะ15m คอมโบระดับ1
เลเวลที่เรียนได้ : 19 ค่าร่าย : 28 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Dual Wield Training I
Dual Wield Training I
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถถืออาวุธเพิ่มในมือซ้ายได้
เลเวลที่เรียนได้ : 20 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Potential Health I
Potential Health I
ความสามารถ : ฟื้นคืนHP 20% ของmaxHP และใน 2 นาทีบวก maxHP20% เพิ่มพลังป้องกันของShield150และการป้องกันด้วยอาวุธ150
เลเวลที่เรียนได้ : 20 ค่าร่าย : 72 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Abyssal Rage II
[Asmodian]Abyssal Rage II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 301-305 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Mending II
Mending II
ความสามารถ : ฟื้นHP 366 หน่วยใช้1 Mid-Grade Odella
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Aromatherapy II
Aromatherapy II
ความสามารถ : ฟื้นคืน mp 185 หน่วยและใน10วินาทีต่อจะฟื้น 37หน่วยทุกๆ3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Provoke II
Provoke II
ความสามารถ : สร้างค่าความเกลียดชังเพื่อเรียกเป้าหมายเข้ามาหาในระยะ15m
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Hit III
Robust Hit III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 73-77หน่วย คอมโบระดับ 1
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Crippling Cut I
Crippling Cut I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย286-290 หน่วย กับเป้าหมายที่ล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : 61 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Raising Impact I
Raising Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 95-99 หน่วย และยกเป้าหมายลอยขึ้นไป
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : 46 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Wave II
Seismic Wave II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 96-100หน่วยรอบๆตัวผู้ใช้ในระยะ7m
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : 16 Mp ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Divine Rage II
[Elyos]Divine Rage II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 301-305 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Power Slash I
Power Slash I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 133-137 หน่วยกับเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 22 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

Back 123456789 Next