Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Seismic Shock I
Seismic Shock I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 152-156 หน่วย รอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 7m คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 28 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Wave I , Seismic Shock I
Avenging Crash III
Avenging Crash III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 165-169 หลังจากใช้Shieldบล๊อคการโจมตีของเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : 73 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 15 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Lockdown Impact I
Lockdown Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 54-58 หน่วย และลดความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงในเวลา3วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Rampage I
Rampage I
ความสามารถ : ใน10 วินาทีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 80% และความไวในการโจมตีเพิ่มขึ้น 10%
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : 3000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1800 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Impulse I
Robust Impulse I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 348-352 หน่วย กับเป้าหมายคอมโบระดับ4
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Smash I , Robust Impulse I
Wing Blade II
Wing Blade II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 111-115 หน่วย ในระยะ 15m กับเป้าหมายคอมโบระดับ1
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : 37 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Abyssal Rage III
[Asmodian]Abyssal Rage III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 483-487 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Vengeful Strike II
Vengeful Strike II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 192-196 หน่วย หลังจากป้องกันด้วยอาวุธสำเร็จ
เลเวลที่เรียนได้ : 31 ค่าร่าย : 19 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Mending III
Mending III
ความสามารถ : ฟื้นคืน HP 485 หน่วย ใช้1 High-Grade Odella
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Aromatherapy III
Aromatherapy III
ความสามารถ : ฟื้นคืน mp 274 หน่วยและใน10วินาทีต่อจะฟื้น 45หน่วยทุกๆ3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Provoke III
Provoke III
ความสามารถ : สร้างค่าความเกลียดชังเพื่อเรียกเป้าหมายเข้ามาหาในระยะ15m
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Hit IV
Robust Hit IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 110-114หน่วยกับเป้าหมายคอมโบระดับ 1
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Crippling Cut III
Crippling Cut III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 447-451 หน่วยกับเป้าหมายที่ล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 76 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Howl I
Howl I
ความสามารถ : ใน 15 วินาทีลดพลังโจมตีของเป้าหมายรอบๆ ตัวลง300
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 114 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 300 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Wave III
Seismic Wave III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 140-144 หน่วยรอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 7m คอมโบระดับ1
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 19 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Vigor Body I
Vigor Body I
ความสามารถ : ในเวลา 60 วินาทีฟื้นคืน HP 198 ทุกๆ 6 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 119 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Raising Impact I
Raising Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 138-142 หน่วย และยกเป้าหมายลอยขึ้นไป
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 57 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Divine Rage III
[Elyos]Divine Rage III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 483-487 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Power Slash II
Power Slash II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 215-219 หน่วยกับเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Vitality II
Enhanced Vitality II
ความสามารถ : เพิ่ม MAX HP 6%และเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด
เลเวลที่เรียนได้ : 34 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

Back 123456789 Next