Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Enhanced Knock Down I
Enhanced Knock Down I
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกันการติดสถานะล้ม
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Blow IV
Robust Blow IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 141-145 หน่วยกับเป้าหมายคอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Robust Blow I
Robust Crash III
Robust Crash III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 312-316 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลงคอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : 79 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 20 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Crash I
Steadiness I
Steadiness I
ความสามารถ : ใน1นาที30วินาทีป้องกันสถานะมึน,ล้มลง,กระเด็น,ถูกโยนขึ้น,และล๊อค 1000หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : 79 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Lockdown Impact II
Lockdown Impact II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 58-62 หน่วย และลดความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงในเวลา 3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Drop Impact II
Drop Impact II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 467-471 หน่วยกับเป้าหมายที่ลอยอยู่และฟาดเป้าหมายลงมาบนพื้น
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : 40 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Impact I
Seismic Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 327-331หน่วยรอบๆตัวผู้ใช้ในระยะ7mคอมโบระดับ 2
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : 59 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Wave I , Seismic Impact I
Block Concentration I
Block Concentration I
ความสามารถ : ใน 30 วินาทีเพิ่มพลังป้องกันด้วยอาวุธ
เลเวลที่เรียนได้ : 37 ค่าร่าย : 79 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Whirlwind I
Whirlwind I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 689-693 หน่วยรอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 20m และทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 4000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 3600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Vengeful Strike III
Vengeful Strike III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 232-236 หน่วย หลังจากป้องกันด้วยอาวุธสำเร็จ
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 21 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Tenacity I
Tenacity I
ความสามารถ : เมื่อHPต่ำกว่า10%มีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดสถานะมึนจากการโจมตี
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Rage IV
Rage IV
ความสามารถ : ในเวลา10วินาทีเพิ่มพลังโจมตี 31 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 41 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Rage I
Armor Break IV
Armor Break IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 62-66 หน่วยและลดพลังป้องกันของเป้าหมายลง400
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Gate Crush I
Gate Crush I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 16-20 หน่วย ถ้าเป้าหมายเป็นกำแพงเมืองของปราสาทจะทำ 2300หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Smash III
Robust Smash III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 200-204 หน่วยคอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Smash I
Seismic Billow II
Seismic Billow II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 382-386 หน่วยรอบๆตัวผู้ใช้ในระยะ 7m และทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 81 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Billow I , Seismic Shock I
Crippling Cut IV
Crippling Cut IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 494-498 หน่วย กับเป้าหมายที่ล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 81 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training III
Advanced Sword Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทSword
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Dagger Training III
Advanced Dagger Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทDagger
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Mace Training III
Advanced Mace Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทMace
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

Back 123456789 Next