Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Advanced 2-Handed Sword Training III
Advanced 2-Handed Sword Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท 2Handed Sword
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Poleaxe Training III
Advanced Poleaxe Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทPoleaxe
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Archery Training III
Advanced Archery Training III
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทBows
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Shock II
Seismic Shock II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 193-197 หน่วย รอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 7m คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Wave I , Seismic Shock I
Gust Blade I
Gust Blade I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 129-133 หน่วย กับเป้าหมายในระยะ 15m คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 21 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Wing Blade I , Gust Blade I
Storm Blade I
Storm Blade I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 299-303 หน่วยกับเป้าหมายในระยะ 15m คอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : 81 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 14 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Gust Blade I , Storm Blade I
Dual Wield Training II
Dual Wield Training II
ความสามารถ : ทำให้ผู้เล่นสามารถถืออาวุธเพิ่มในมือซ้ายได้
เลเวลที่เรียนได้ : 40 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Increased Threat Generation II
Increased Threat Generation II
ความสามารถ : เพิ่มค่า Hate ทุกครั้งที่โจมตี
เลเวลที่เรียนได้ : 41 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Avenging Crash IV
Avenging Crash IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 206-210 หลังจากใช้Shieldบล๊อคการโจมตีของเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 41 ค่าร่าย : 82 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 15 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Heavy Swing I
[Asmodian]Heavy Swing I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 480-484 หน่วยต่อเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 42 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Wing Blade III
Wing Blade III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 144-184 หน่วยต่อเป้าหมายในระยะ 15m คอมโบระดับ 1
เลเวลที่เรียนได้ : 42 ค่าร่าย : 42 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 18 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Force Blade I
[Elyos]Force Blade I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 248-252 หน่วยต่อเป้าหมายในระยะ 15m และลดความไวในการเคลื่อนที่เป็นเวลา 8-10 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 42 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Wing Blade I , [Elyos]Force Blade I
Lockdown Impact III
Lockdown Impact III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 65--69 หน่วย และลดความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงในเวลา 3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 43 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Impulse II
Robust Impulse II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 461-465 หน่วยต่อเป้าหมายคอมโบระดับ 4
เลเวลที่เรียนได้ : 43 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Smash I , Robust Impulse I
Heavy Impact I
Heavy Impact I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 258-262 หน่วยรอบๆตัวผู้ใช้ในระยะ 10m และลดความไวในการเคลื่อนที่ลง 8-10 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 44 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 120 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Hit V
Robust Hit V
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 136-140 หน่วยต่อเป้าหมายคอมโบระดับ1
เลเวลที่เรียนได้ : 44 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Physical Attack Power V
Enhanced Physical Attack Power V
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Divine Rage IV
[Elyos]Divine Rage IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 590-594 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Abyssal Rage IV
[Asmodian]Abyssal Rage IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 590-594 หน่วยและทำให้เป้าหมายล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Force Blast I
[Elyos]Force Blast I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 286-290 หน่วยต่อเป้าหมายและลดพลังป้องกันรอบๆเป้าหมายลง500หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : 124 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :

Back 123456789 Next