Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
[Asmodian]Shock Impulse I
[Asmodian]Shock Impulse I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 556-560 หน่วยต่อเป้าหมายรอบๆในระยะ10m
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : 124 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Provoke IV
Provoke IV
ความสามารถ : สร้างค่าความเกลียดชังเพื่อเรียกเป้าหมายเข้ามาหาในระยะ15m
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Wave IV
Seismic Wave IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 158-162 หน่วยรอบๆตัวผู้ใช้ในระยะ 7m คอมโบระดับ 1
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : 21 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Mending IV
Mending IV
ความสามารถ : ฟื้น HP 622 หน่วยใช้ 1 Super-Grade Odella
เลเวลที่เรียนได้ : 45 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Aromatherapy IV
Aromatherapy IV
ความสามารถ : ฟื้นคืน MP 377 หน่วยและใน10วินาทีต่อจะฟื้น 53หน่วยทุกๆ3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Energy Wing I
Energy Wing I
ความสามารถ : ใน1นาทีความไวในการบินเพิ่มขึ้น 50% และฟื้นฟูเวลาในการบิน 6 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Gate Crush II
Gate Crush II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 16-20 หน่วย ถ้าเป้าหมายเป็นกำแพงเมืองของปราสาทจะทำ 2588หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Power Slash III
Power Slash III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 272-276 หน่วยต่อเป้าหมาย
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Raising Impact III
Raising Impact III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 177-181 หน่วย และยกเป้าหมายลอยขึ้นไป
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : 63 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Crippling Cut V
Crippling Cut V
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 624-628 หน่วย กับเป้าหมายที่ล้มลง
เลเวลที่เรียนได้ : 46 ค่าร่าย : 63 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 180 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Blow V
Robust Blow V
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 175-179 หน่วย ต่อเป้าหมายคอมโบระดับ 2
เลเวลที่เรียนได้ : 47 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 8 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Robust Crash IV
Robust Crash IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 378-382 หน่วย และทำให้เป้าหมายล้มลงคอมโบระดับ3
เลเวลที่เรียนได้ : 47 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 20 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Blow I , Robust Crash I
Blade Mode I
Blade Mode I
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกัน 15% แต่ลดความไวในการเคลื่นที่ลง20%
เลเวลที่เรียนได้ : 48 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Toggle คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Drop Impact III
Drop Impact III
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 579-583 หน่วย กับเป้าหมายที่ลอยอยู่และฟาดเป้าหมายลงมาบนพื้น
เลเวลที่เรียนได้ : 48 ค่าร่าย : 42 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Vitality III
Enhanced Vitality III
ความสามารถ : เพิ่ม MAX HP 9% และเพิ่มอัตราการฟื้นฟูเลือด
เลเวลที่เรียนได้ : 49 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Seismic Impact II
Seismic Impact II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 449-453 หน่วย รอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 7m คอมโบระดับ2
เลเวลที่เรียนได้ : 49 ค่าร่าย : 62 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Seismic Wave I , Seismic Impact I
Lockdown Impact IV
Lockdown Impact IV
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 70-74 หน่วย และลดความไวในการเคลื่อนที่ของเป้าหมายลงในเวลา 3 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 49 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced 2 Handed Sword Training IV
Advanced 2 Handed Sword Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภทดาบ 2 มือ
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Mace Training IV
Advanced Mace Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Mace
เลเวลที่เรียนได้ : 51 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Archery Training IV
Advanced Archery Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Bows
เลเวลที่เรียนได้ : 52 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

Back 1 | 3456789 Next