Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 170 รายการ
คำค้น
Gladiator
Advanced Dagger Training IV
Advanced Dagger Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Dagger
เลเวลที่เรียนได้ : 53 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training IV
Advanced Sword Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Sword
เลเวลที่เรียนได้ : 54 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Poleaxe Training IV
Advanced Poleaxe Training IV
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเมื่อใช้อาวุธประเภท Poleaxes
เลเวลที่เรียนได้ : 55 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Berserk I
[Asmodian]Berserk I
ความสามารถ : ใน 30 วินาทีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 90% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 10% ความไวในการเคลื่อนที่+20% และความไวในการโจมตี+20%
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 4000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 3600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Elyos]Crusader I
[Elyos]Crusader I
ความสามารถ : ใน 30 วินาทีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 80% พลังป้องกันเพิ่มขึ้น 30% ความไวในการเคลื่อนที่+20% และความไวในการโจมตี+20%
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 4000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 3600 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Force Blast I
[Asmodian]Force Blast I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 299-292 หน่วยและลดพลังป้องกันของเป้าหมายรอบๆลง500
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 124 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Heavy Impact II
Heavy Impact II
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 280-284 หน่วยรอบๆ ตัวผู้ใช้ในระยะ 10m และลดความไวในการเคลื่อนที่ลง 8-10 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 83 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 120 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :
Rage V
Rage V
ความสามารถ : ในเวลา 10 วินาที เพิ่มพลังโจมตี 9 หน่วย
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 42 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 24 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Robust Hit I , Rage I
Armor Break V
Armor Break V
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 72-76 หน่วย และใน 6 วินาทีลดค่า Defence ของเป้าหมายลง500
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 12 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Shock Impulse I
[Asmodian]Shock Impulse I
ความสามารถ : สร้างความเสียหาย 560-564 หน่วยต่อเป้าหมายในระยะ 10m
เลเวลที่เรียนได้ : 50 ค่าร่าย : 124 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Stigma
สกิลต่อเนื่อง :

Back 1 | 456789