Game AION : The Tower of Eternity
Game AION - Job Skill Game AION - Guide Game AION - Quest Game AION - Wallpaper
ผลการค้นหา 177 รายการ
คำค้น
Ranger
Basic Sword Training
Basic Sword Training
ความสามารถ : เรียนรู้การใช้ดาบ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Clothing
Wear Standard Clothing
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่เสื้อผ้า
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Swift Edge I
Swift Edge I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางร่างกายจำนวน 61-65 หน่วยให้กับศัตรู
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 7 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wind Whisper I
Wind Whisper I
ความสามารถ : ในเวลา 5 วินาที สามารถหลบการโจมตทางร่างกายและเวทย์ได้จำนวน 1 ครั้ง
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Return
Return
ความสามารถ : วอร์ปกลับจุดเซฟ
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 6 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 1200 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
First Aid
First Aid
ความสามารถ : ฟื้นฟู HP จำนวน 187 หน่วย ใช้ 1 bandage (ต้องการเลเวลตัวละคร เลเวล 1)
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : 4 วินาที
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Leather Armor
Wear Standard Leather Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ leather Amor
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Basic Dagger Training
Basic Dagger Training
ความสามารถ : เรียนรู้การใช้มีด
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Wear Standard Cloth Armor
Wear Standard Cloth Armor
ความสามารถ : เรียนรู้การสวมใส่ Cloth Amor
เลเวลที่เรียนได้ : 1 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : 0 วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Ambush I
Ambush I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางร่างกายจำนวน 16-20 หน่วย และจะเพิ่มอีก 87 หน่วยเมื่อวอร์ปเข้าด้านหลังศัตรู
เลเวลที่เรียนได้ : 3 ค่าร่าย : 13 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 16 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Hide I
Hide I
ความสามารถ : ทำให้ผู้ใช้อยุ่ในสถานะหายตัวและลดความไวในการเคลื่อนที่ลง40%
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : 30 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 60 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Dual Wield Training I
Dual Wield Training I
ความสามารถ : เรียนเพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธประเภทมือจับ
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Hit Rating I
Enhanced Hit Rating I
ความสามารถ : เรียนรู้การเพิ่มจำนวน hit
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Counter Slash I
Counter Slash I
ความสามารถ : หาก dodge สร้างความเสียหายทางร่างกายจำนวน 59-63 หน่วย และมีโอกาสติด Stun
เลเวลที่เรียนได้ : 5 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Swift Shock I
Swift Shock I
ความสามารถ : สร้างความเสียหายทางร่างกายจำนวน 67-71 หน่วย. Chain Combo ขั้นที่ 2
เลเวลที่เรียนได้ : 7 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 6 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง : Swift Edge I , Swift Shock I
Invoke Power I
Invoke Power I
ความสามารถ : ค่าการโจมตีทางร่างกาย (physical attack) เพิ่มขึ้น 40% ในระยะเวลา 5 วินาที
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : 19 MP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 30 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Enhanced Dodge Rate I
Enhanced Dodge Rate I
ความสามารถ : เรียนรู้การเพิ่มค่า Doge
เลเวลที่เรียนได้ : 9 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Sword Training I
Advanced Sword Training I
ความสามารถ : เพิ่มค่าความสามารถในการใช้อาวุธประเภทดาบ
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
Advanced Dagger Training I
Advanced Dagger Training I
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถในการใช้อาวุธประเภทมีด
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : ระยะเวลาร่าย :
ประเภท : Passive คูลดาวน์ : วินาที ได้จาก : Automatically acquired
สกิลต่อเนื่อง :
[Asmodian]Polymorph: Lycan I
[Asmodian]Polymorph: Lycan I
ความสามารถ : ในเวลา2นาทีเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นสัตว์ป่าเพิ่มพลังโจมตีความไวในการโจมตีและความไวในการเคลื่อนที่20%
เลเวลที่เรียนได้ : 10 ค่าร่าย : 2000 DP ระยะเวลาร่าย : Instant
ประเภท : Active คูลดาวน์ : 10 วินาที ได้จาก : Skill Book
สกิลต่อเนื่อง :

123456789 Next