Oasis Kingdom

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-60


Heukyeowa Heukyeowa

เลเวล :

35 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

comment?>