Oasis Kingdom

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-60


Black Yeowa Black Yeowa

เลเวล :

36 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ทั่วไป
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

comment?>