Oasis Kingdom

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.31-60


Mujigi Mujigi

เลเวล :

49 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Oasis Kingdom

comment?>