Europe

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.1-24


Dow Genema Dow Genema

เลเวล :

12 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : ระยะประชิด
อยู่ในแผนที่ : Europe

comment?>