Taklamakan

มอนสเตอร์ภายในแผนที่ Lv.61-80


Demon Eye Demon Eye

เลเวล :

68 ลักษณะการโจมตี : ระยะประชิด/เวทมนต์
ประเภทการโจมตี : ไม่โจมตีก่อน ลักษณะการป้องกัน : แบบเวทมนต์
อยู่ในแผนที่ : Taklamakan

comment?>